Hel­le måt­te kø­be sit navn til­ba­ge

Ny nav­ne­lov strøg Hel­le Kre­i­ners pi­ge­navn

BT - - NYHEDER - Berit Hartung beh@ bt. dk

NAV­NE­LOV

49- åri­ge Hel­le Kre­i­ner fra Dra­gør måt­te pun­ge ud med 510 kro­ner for at kom­me til at hed­de det ef­ter­navn, hun er døbt.

Hvad hed­der du? Et sim­pelt spørgs­mål, som de fle­ste men­ne­sker med ta­lens brug og et æd­ru­e­ligt sind er i stand til at sva­re på i søv­ne.

Men for Hel­le Kre­i­ner fra Dra­gør ved Kø­ben­havn vi­ste det sig, at hun slet ik­ke hed det, hun selv gik rundt og tro­e­de. Der­for måt­te hun be­ta­le for at få sit navn til­ba­ge. For­vir­ret? Ja, det var Hel­le Kre­i­ner og­så, da hun for ny­lig op­da­ge­de, at hun mi­ste­de sit pi­ge­navn, da den nye nav­ne­lov blev ved­ta­get i 2006.

» Jeg fø­ler mig fak­tisk frarø­vet mit navn, « si­ger hun til bt. dk.

Da Hel­le kom til ver­den for små 50 år si­den, døb­te hen­des for­æl­dre hen­de Hel­le Kre­i­ner. Det hed hun, ind­til hun for cir­ka 20 år si­den blev gift og tog sin mands navn, Hem­m­ings­en, som ef­ter­navn. Hen­des eget pi­ge­navn ’ Kre­i­ner’ kom der­ef­ter til at fun­ge­re som et mel­lem­navn.

Så li­ge si­den den­gang har Hel­le alt­så hed­det Hel­le Kre­i­ner Hem­m­ings­en.

Tro­e­de hun.

Pi­ge­navn smidt ud

For et par år si­den blev hun skilt og har si­den mødt en ny mand. Da hun igen vil­le bru­ge sit pi­ge­navn som ef­ter­navn, op­da­ge­de hun – ved et til­fæl­de – at hun ik­ke læn­ge­re hed Kre­i­ner. Myn­dig­he­der­ne hav­de nem­lig – med hjem­mel i den nye nav­ne­lov – smidt hen­des pi­ge­navn ud, så hun nu of­fi­ci­elt ba­re hed­der Hel­le Hem­m­ings­en.

» Jeg op­da­ger det ved, at jeg får et brev fra kom­mu­nen, hvor jeg kun er om­talt som Hel­le Hem­m­ings­en. Det un­drer jeg mig over, så jeg rin­ger op til dem og si­ger, at jeg og­så hed­der Kre­i­ner. Så si­ger hun til mig, at det ik­ke er juri­disk gæl­den­de. Det er nem­lig kun et adres­se­rings­navn, « for­tæl­ler hun.

Den op­lys­ning kom helt bag på Hel­le Kre­i­ner, ef­ter­som hun har få­et fle­re bre­ve fra of­fi­ci­el­le myn­dig­he­der, hvor hun står med beg­ge ef­ter­nav­ne, og især for­di hun i sit for­holds­vis nye pas fra 2010 står med nav­net Hel­le Kre­i­ner Hem­m­ings­en.

» Da jeg in­si­ste­rer på, at jeg vil hed- de Kre­i­ner, får jeg at vi­de, at så må jeg kø­be det. Men det vil jeg da ik­ke be­ta­le for, for det har jeg jo hed­det al­tid. Men så får jeg at vi­de, at det har jeg ik­ke. Så nu har jeg måt­tet kø­be det, si­ger hun og læg­ger ik­ke skjul på, at hun blev me­get be­rørt af det tem­me­lig gro­te­ske pro­blem.

» Jeg bli­ver fak­tisk dybt for­ar­get over, at man ba­re kan fjer­ne folks iden­ti­tet på den må­de. Kre­i­ner er jo mig. Kre­i­ner er min fa­mi­lie. Det har jeg hed­det he­le mit liv, og det var og­så en af grun­de­ne til, at jeg vil­le be­hol­de det, da jeg blev gift. Så jeg kun­ne for­bli­ve mig selv, « for­kla­rer hun.

Lov strøg mel­lem­nav­ne

Selv om det ly­der som ren Mon­ty Pyt­hon, er den god nok.

Hel­le Kre­i­ner blev nem­lig gift og skif­te­de navn in­den 2006, hvor den nye nav­ne­lov blev ved­ta­get. Den­gang kun­ne man ik­ke bru­ge sit eget el­ler sin mands ef­ter­navn som mel­lem­navn, men man måt­te godt bru­ge det som så­kaldt adres­se­rings­navn el­ler kal­de­navn.

Da nav­ne­loven så blev for­ny­et, strøg myn­dig­he­der­ne med ét al­le mel­lem­nav­ne, og i dag går en del dan­ske­re rundt og tror, at de hed­der no­get an­det end det, de rent fak­tisk gør. Én af dem var Hel­le Kre­i­ner. Hun blev mil­dest talt cho­ke­ret over at op­da­ge, at hun hed no­get an­det, end hun tro­e­de.

» Det navn er jo en del af min iden­ti­tet. Li­ge plud­se­lig er jeg ik­ke en del af Kre­i­ner- fa­mi­li­en læn­ge­re. Men jeg er jo en del af den fa­mi­lie. Det er klart, det er me­get fø­lel­ses­mæs­sigt. Nav­net bin­der jo én sam­men med den, man er, « for­kla­rer hun.

» Hvor­dan kan de ba­re slet­te folks navn? « Det er da fuld­stæn­dig for­ka­ste­ligt. Der må da gå man­ge dan­ske­re rundt og hed­de no­get an­det end det, de tror, « si­ger Hel­le Kre­i­ner, som hun nu hed­der.

ONS­DAG 25. MARTS 2015

Hel­le måt­te kø­be sit eget navn til­ba­ge. Hun op­da­ge­de ved en til­fæl­dig­hed, at den nye nav­ne­lov fra 2006 hav­de fjer­net hen­des dø­be­navn, så hun nu kun hed sin mands ef­ter­navn. Ef­ter sin skils­mis­se har hun der­for måt­tet kø­be sit eget navn til­ba­ge for 510 kro­ner. Fo­to: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.