AL­VOR FOR AL

Drøm­me­ne fly­ver højt, men plad­sen i Fol­ke­tin­get er in­den for ræk­ke­vid­de for El­bæk

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

PAR­TIPO­LI­TIK

Al­ter­na­ti­vet drøm­mer om et nyt sam­fund. Et sam­fund, hvor vi for­bru­ger min­dre. Hvor vi ta­ger os me­re af hin­an­den. Hvor vi har vil­de dyr og plan­ter i by­er­ne, og hvor vi kun spi­ser 100 gram kød om da­gen.

Par­ti­et kan en­de med at bli­ve af­gø­ren­de for, om Hel­le Thor­ning- Sch­midt kan be­va­re re­ge­rings­mag­ten ef­ter næ­ste valg.

BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor, Søs Ma­rie Serup, vur­de­rer, at Al­ter­na­ti­vet kan bli­ve en far­lig brik for Hel­le Thor­ning- Sch­midt.

» Al­ter­na­ti­vet lig­ger og ro­der li­ge om­kring spær­re­græn­sen og det er det, der gør det så far­ligt for Thor­ning. Hvis en mas­se men­ne­sker stem­mer på Al­ter­na­ti­vet i ste­det for på de øv­ri­ge par­ti­er i rød blok, så ri­si­ke­rer hun at bli­ve svæk­ket over for blå blok, hvis de ik­ke kom­mer ind. Hvis de rent fak­tisk kom­mer ind, kan de sik­re hen­de mag­ten, men det vil væ­re et lidt spøjst par­ti for hen­de at sam­ar­bej­de med, « si­ger Serup.

Med ’ spøjst’ me­ner hun, at par­ti­pro­gram­met le­ver helt op til par­tiets navn.

» Det er i høj grad al­ter­na­tivt. Hvis man er flink, vil man si­ge, at det er ud­tryk for et drøm­mes­ce­na­rie om det per­fek­te sam­fund. Hvis man er hård, vil man kal­de det en uto­pi. Det pud­si­ge er, at det ap­pel­le­rer til bå­de drøm­me­re, in­nova­ti­ve og al­le dem, der me­ner, at al­ting var bed­re i gam­le da­ge, « si­ger Serup.

I 2014 gen­nem­før­te Al­ter­na­ti­vet en un­der­sø­gel­se blandt de den­gang 1.396 med­lem­mer. Un­der­sø­gel­sen vi­ste bl. a., at 21,1 pct. er selv­stæn­di­ge, 24,6 pct. er of­fent­ligt an­sat­te, og 15,6 pct. er stu­de­ren­de. Me­re end halv­de­len har al­drig tid­li­ge­re væ­ret med­lem af et par­ti, men 28,8 pct har tid­li­ge­re stemt på En­heds­li­sten, 27,4 har stemt på Ra­di­ka­le Ven­stre og 20,8 pct på SF. Fæl­les for dem er, at mil­jø­mæs­sig bæ­re­dyg­tig­hed er det vig­tig­ste.

Fi­sker i rør­te van­de

Par­tiets suc­ces skal fin­des i den til­ta­gen­de po­li­ti­ker­le­de, me­ner Søs Ma­rie Serup. Men par­ti­et vil få det svært, når val­get først ud­skri­ves og me­di­e­møl­len rul­ler.

» Der bli­ver ik­ke plads stil at nu­an­ce­re syns­punk­ter og hol­de åben stu­di­e­kreds. Det vil sva­re til, at al­le de an­dre par­ti­er stil­ler op til fod­bold­t­ur­ne­ring, mens Al­ter­na­ti­vet hel­le­re vil spil­le ba­ck­gam­mon og der­for mø­der op uden benskin­ner og dup­per un­der sko­e­ne, « si­ger Søs Ma­rie Serup.

Al­ter­na­ti­vets stif­ter, den tid­li­ge­re ra­di­ka­le kul­tur­mi­ni­ster Uf­fe El­bæk, tror fuldt og fast på, at par­ti­et vil kom­me i Fol­ke­tin­get ved val­get.

Men drøm­mer I ba­re, el­ler er I våg­ne og pa­ra­te til at la­ve kon­kre­te po­li­ti­ske Uf­fe El­bæk?

» Vi er strit­våg­ne og i den grad pa­ra­te. Jeg sy­nes, at det er de an­dre po­li­ti­ke­re, der drøm­mer. Der er in­gen, der kan over­be­vi­se mig om, at det er hold­bart, at vi bli­ver ved med at for­bru­ge, som vi gør. «

Har I reg­net på, hvad je­res for­slag ko­ster?

» Nej, men vi har for­søgt at

af­ta­ler,

ONS­DAG 25. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.