’’

BT - - NYHEDER - Søs Ma­rie Serup, BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor

Hvis man er flink, vil man si­ge, at det er ud­tryk for et drøm­mes­ce­na­rie om det per­fek­te sam­fund. Hvis man er hård, vil man kal­de det en uto­pi

læ­ne os op ad de ana­ly­ser fra de tæn­ket­an­ke, vi sam­ar­bej­der med. Vi me­ner be­stemt, at det er re­a­li­sti­ske for­slag. Der er så man­ge kon­kre­te ek­semp­ler al­le­re­de lo­kalt: Sam­sø er gå­et helt over til ved­va­ren­de ener­gi, Knut­hen­lund på Lol­land er gå­et øko­lo­gisk, og Års­ti­der­ne har skabt over 200 ar­bejds­plad­ser på salg af kva­li­tets­fø­de­va­rer. Frem­ti­den er her al­le­re­de. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.