LTERNATIVET Drøm­mer om 12 mi­ni­ste­ri­er

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk Kil­de: Kom­mu­nen. dk

ONS­DAG 25. MARTS 2015

SHOW­STOP­PE­RE

Uf­fe El­bæk me­ner, at et op­gør med de nu­væ­ren­de kend­te mi­ni­ste­ri­er vil væ­re af­gø­ren­de for at nå de nye mål. Da bla­det Kom­mu­nen bad ham gi­ve et bud på nye mi­ni­ste­ri­er, kom han frem til føl­gen­de re­sul­tat. Sam­men­læg­nin­ger­ne er dog ik­ke be­slut­tet of­fi­ci­elt af par­ti­et end­nu.

Stats- og Sam­funds­mi­ni­ste­ri­et

– min­dre stat og me­re ci­vil­sam­fund.

Mi­ni­ste­ri­et for sko­ler, ud­dan­nel­se og livslang nys­ger­rig­hed –

vi skal læ­re he­le

Mi­ni­ste­ri­et for kul­tur og In­nova­tion

– skal ska­be in­nova­tion på tværs af an­dre mi­ni­ste­ri­er.

Mi­ni­ste­ri­et for er­hverv og øko­no­misk bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling

– un­der­støt­te bæ­re­dyg­tig omstil­ling.

Mi­ni­ste­ri­et for le­ven­de fæl­les­ska­ber, so­ci­al sam­men­hængs­kraft og li­ge­stil­ling

– her skal in­ve­ste­res.

Mi­ni­ste­ri­et for livskva­li­tet og fol­kes­und­hed

– livskva­li­tet sik­rer sun­de­re men­ne­sker.

Mi­ni­ste­ri­et for kli­ma, ener­gi, res­sour­cer og skat

– skat og res­sour­ce­for­brug sam­men­tæn­kes.

Åbent mi­ni­ste­ri­um og mi­ni­ste­ri­um for bor­ge­r­ind­dra­gel­se –

bor­ge­re skal ind­dra­ges i de­mo­kra­ti­et.

Mi­ni­ste­ri­et for in­ter­na­tio­nalt sam­ar­bej­de

rigs­po­li­tik sam­les.

– al uden-

Mi­ni­ste­ri­et for iværk­sæt­te­ri, kre­a­ti­ve er­hverv og turis­me

– skal un­der­støt­te iværk­sæt­te­ri på tværs.

Mi­ni­ste­ri­et for fi­nans og mil­jø

– er­hvervs­li­vet skal ar­bej­de med bå­de men­ne­sker, pro­fit og pla­net.

Mi­ni­ste­ri­et for land­brug og na­tur – land­brug og na­tur skal sam­men­tæn­kes med vild na­tur.

Uf­fe El­bæk og Al­ter­na­ti­vet er ram­me al­vor – i hvert fald for stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt, der på den ene si­de ri­si­ke­rer at skul­le for­hand­le re­a­li­te­ter med Al­ter­na­ti­vet, på den an­den si­de at mi­ste de væl­ge­re fra rød blok, der en­ten er drøm­me­re, me­get kre­a­ti­ve el­ler ba­re me­ner, at al­ting var bed­re i gam­le da­ge. Fo­tos: Bax Lind­hardt og Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.