MEN­NE­SKET T

BT - - NYHEDER -

vejs- bil­let, da man end­nu ik­ke har ma­te­ri­a­le til at sen­de astro­nau­ter­ne re­tur til Jor­den.

» Man har brug for en raket for at unds­lip­pe Mars’ tyng­de­kræft, og det kan man ik­ke li­ge nu, så der­for er det for de før­ste astro­nau­ter en oneway ti­ck­et. For at de kan ven­de hjem igen, skal man få brænd­sel og ma­te­ri­a­le til Mars for at la­ve en ny raket, « for­tæl­ler Tina Ib­sen.

Op­pu­ste­lig Mars- bo­lig

Pla­ne­ta­ri­et vi­ser på fre­dag fil­men ’ Jour­ney To Spa­ce’, hvor man blandt an­det frem­vi­ser en mo­del af en op­pu­ste­lig bo­lig kal­det Olym­pus, som astro­nau­ter­ne kan kom­me til at bo i, når de lan­der på Mars. Man har fra tid­li­ge­re ru­m­eks­pe­di­tio­ner lært, at astro­nau­ter­ne skal ha­ve me­re plads, og det er iføl­ge Tina Ib­sen en vig­tig fak­tor at ha­ve med.

» Vi er nødt til at for­stå, hvad det gør ved men­ne­ske­krop­pen, og om det over­ho­ve­det er mu­ligt at over­le­ve så­dan en tur rent fy­si­o­lo­gisk, « for­tæl­ler hun og fort­sæt­ter:

» Hvis man har et skæn­de­ri, kan man ik­ke ba­re li­ge gå uden for dø­ren, og man skal for­be­re­de sig på at væ­re sam­men med de sam­me men­ne­sker på me­get lidt plads i godt fi­re år. Sam­ti­dig er de­res sove­væ­rel­se nær­mest på stør­rel­se med et ko­ste­skab. Så jeg tror man skal væ­re af

ONS­DAG 25. MARTS 2015 en helt sær­lig støb­ning for at kun­ne kla­re tu­ren fy­sisk og sær­ligt psy­kisk, « si­ger astro­fy­si­ker Tina Ib­sen og for­tæl­ler, at hun ik­ke selv vil­le kun­ne kla­re det pres, astro­nau­ter­ne vil bli­ve ud­sat for.

Der er man­ge fak­to­rer, der spil­ler ind, når astro­nau­ter­ne skal sen­des af sted og sær­ligt til en pla­net, som slet ik­ke lig­ner Jor­den.

Vand og is

» Der er ik­ke no­get luft på Mars og hel­ler ik­ke no­get mag­net­felt som rundt om Jor­den, som be­skyt­ter os mod strå­ling fra So­len og det ydre rum. Man er nødt til at sik­re sig, in­den man sen­der astro­nau­ter af sted, at der er vand el­ler en form for is, som de kan drik­ke af, « for­kla­rer Tina Ib­sen og ud­dy­ber med, at der ta­les om at la­ve kæm­pe driv­hu­se, der skal pro­du­ce­re ilt til astro­nau­ter­ne.

For Tina Ib­sen er der sta­dig lang vej til, at vi kan sen­de men­ne­sker til Mars, men hun er dog ik­ke i tvivl om, at men­ne­sket er byg­get til at ta­ge ud og ud­for­ske, men det kræ­ver ba­re tid og ud­vik­ling af den ret­te tek­no­lo­gi.

To astro­nau­ter på ar­bej­de i en si­mu­le­rings­ma­ski­ne. Fo­to: K2 Films, Inc. 2014

Na­sa er i øje­blik­ket ved at ud­vik­le en rum­kap­sel ved navn Orion, som skal trans­por­te­re men­ne­sker til pla­ne­ten Mars.

Fo­to: K2 Films, Inc. 2014

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.