TIL MARS

BT - - NYHEDER - Siska Si­mo­ne Bengts­son sisb@ bt. dk

ONS­DAG 25. MARTS 2015

I næ­ste må­ned igang­sæt­ter Na­sa et ba­ne­bry­den­de eks­pe­ri­ment, der har til for­mål at un­der­sø­ge, hvor­dan krop­pen bli­ver på­vir­ket af at op­hol­de sig i rum­met. Den ame­ri­kan­ske rum­fart­sad­mi­ni­stra­tion Na­sa har i den for­bin­del­se hy­ret to enæg­ge­de tvil­lin­ger til for­må­let.

Na­sa har hy­ret de enæg­ge­de tvil­lin­ger og astro­nau­ter Scott og Mark Kel­ly, og i næ­ste må­ned bli­ver Scott Kel­ly, sendt ud i rum­met til den in­ter­na­tio­na­le rum­sta­tion, ISS, hvor han skal op­hol­de sig et år, in­den tu­ren går til­ba­ge til Jor­den, skri­ver The Gu­ar­di­an. I mel­lem­ti­den bli­ver den an­den tvil­ling, Mark Kel­ly, på Jor­den.

Un­der Scott Kel­lys op­hold i rum­met skal han og tvil­lin­ge­bro­de­ren Mark Kel­ly, der er pen­sio­ne­ret astro­naut, gen­nem­gå de sam­me eks­pe­ri­men­ter og læ­ge­un­der­sø­gel­ser for at fin­de ud af, hvor­dan krop­pen re­a­ge­rer på at op­hol­de sig i rum­met.

Tvil­lin­ger­ne skal blandt an­det ha­ve ta­get blod- og urin­prø­ver jævn­ligt, og i Scott Kel­lys til­fæl­de vil prø­ver­ne bli­ve flø­jet til Jor­den.

En il­lu­stra­tion af rum­kaps­len Orion, som film­sel­ska­bet K2 Films har kon­stru­e­ret i for­bin­del­se med til­bli­vel­sen af fil­men ’ Jour­ney To Spa­ce’, som Pla­ne­ta­ri­et vi­ser på fre­dag. Fo­to: K2 Films, Inc. 2014

mjes@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.