’’

BT - - NYHEDER - Mark Kel­ly, astro­naut

Hvis vi ger­ne vil sen­de men­ne­sker til Mars, er vi nødt til at ind­sam­le hver en de­tal­je, vi kan få om ef­fek­ter­ne ved at op­hol­de sig i rum­met i læn­ge­re tid

be­ligt grund­lag for at sen­de men­ne­sker til Mars.

» Hvis vi ger­ne vil sen­de men­ne­sker til Mars, er vi nødt til at ind­sam­le hver en de­tal­je, vi kan få om ef­fek­ter­ne ved at op­hol­de sig i rum­met i læn­ge­re tid, og der­for ta­ger jeg del i det­te stu­die, « si­ger Mark Kel­ly, der for­ven­ter, at eks­pe­ri­men­tets re­sul­ta­ter kan bli­ve ba­ne­bry­den­de.

Nor­malt bli­ver astro­nau­ter kun sendt ud i rum­met for et halvt år ad gan­gen, men i det­te til­fæl­de har man valgt at ud­vi­de tids­pe­ri­o­den for at fin­de ud af, hvor­dan det på­vir­ker krop­pen at op­hol­de sig i rum­met så læn­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.