Di­rek­te ru­te til pal­me­stran­de

Norwe­gi­an er klar til to nye lang­di­stan­ce­ru­ter fra Kø­ben­havn. Det dre­jer sig ef­ter si­gen­de om Las Ve­gas og Bar­ba­dos

BT - - NYHEDER -

FLY­TRA­FIK

Norwe­gi­an er for længst vok­set ud af sin re­gio­na­le bar­neskjor­te og har ka­stet sig over lang­di­stan­ce­ru­ter­ne. Sid­ste år gav det po­te for dan­ske pas­sa­ge­rer, der kun­ne fly­ve di­rek­te til New York, Los An­ge­les, Fort Lau­der­da­le og Bang­kok. Og nu er yder­li­ge­re tre ru­ter på vej, iføl­ge bran­che­si­tet Check- in. dk.

Iføl­ge Check- in. dk er to af ru- ter­ne Las Ve­gas og Bar­ba­dos, mens den tred­je desti­na­tion end­nu ik­ke er kendt. Iføl­ge Check- ins op­lys­nin­ger åb­ner ru­ter­ne dog først til vin­ter.

Norwe­gi­an vil hver­ken afel­ler be­kræf­te op­lys­nin­ger­ne, men kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver Da­ni­el Kir­chhoff op­ly­ser, at sel­ska­bet glæ­der sig til at mel­de yder­li­ge­re ud se­ne­re på ugen.

Der er i dag in­gen di­rek­te fly til de to desti­na­tio­ner. Ud over at væ­re en po­pu­lær tu- rist­desti­na­tion er Las Ve­gas og­så hjem­by for ad­skil­li­ge sto­re mes­ser og kon­fe­ren­cer. Ek­sem­pel­vis elek­tro­nik­mes­sen Consu­mer Electro­ni­cs Show ( CES), der lø­ber af sta­ben i ja­nu­ar, og som er ver­dens stør­ste elek­tro­nik­mes­se. Og­så fi­nans­bran­chen har en stor år­lig mes­se om be­ta­lings­syte­mer i Las Ve­gas.

Ud over pam­le­stran­de er Bar­ba­dos knu­de­punkt for kryd­stogts­ski­be i he­le Det Ca­ri­bi­ske Hav. BNB

Norwe­gi­an vil ef­ter si­gen­de åb­ne di­rek­te fly­ru­ter til Bar­ba­dos ( fo­to) og Las Ve­gas.

Fo­to: Bri­an Berg­mann/ Leif Poul­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.