ATP- di­rek­tør: ’ Kvin­der får hur­ti­ge­re dår­lig samvit­tig­hed’

De dyg­ti­ge kvin­der skal an­er­ken­de, at det er ac­cep­ta­belt at pri­o­ri­te­re ar­bej­det

BT - - NYHEDER - Mikkel Da­ni­el­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

KAR­RI­E­RE

De fle­ste uger ar­bej­der Li­li­an Mo­gen­sen, kon­cern­di­rek­tør i ATP, me­re end 50 ti­mer. Det kræ­ver det, hvis man be­fin­der sig i top­pen af dansk er­hvervs­liv. Og det bli­ver de dyg­ti­ge kvin­der nødt til at ac­cep­te­re, hvis der skal fle­re kvin­de­li­ge top­le­de­re ind på de dan­ske di­rek­tions­gan­ge, me­ner hun.

» Nog­le kvin­der får hur­ti­ge­re dår­lig samvit­tig­hed, hvis ik­ke de er med til al­le for­æl­dre­mø­der i sko­len, el­ler hvis ik­ke de kan bi­dra­ge med hjem­me­bag i idræts­klub­ben. De skal vi­de, at det er okay at pri­o­ri­te­re ar­bej­det, « si­ger hun.

Li­li­an Mo­gen­sen har haft fart på kar­ri­e­ren, si­den hun i 1986 score­de sit før­ste job i den dan­ske fi­nans­ver­den, da hun blev an­sat i Provins­ban­kens edb- af­de­ling. Se­ne­re hav­de hun fle­re chef­stil­lin­ger i Dan­ske Bank, in­den skif­tet til pen­sions­kas­sen ATP.

Her er hun i dag kon­cern­di­rek­tør for ad­mi­ni­stra­tions­for­ret­nin­gen og an­svar­lig for ud­be­ta­ling af 210 mil­li­ar­der kro­ner om året i vel­færdsy­del­ser. Li­li­an Mo­gen­sen me­ner ik­ke, at hen­des vej til top­pen ad­skil­ler sig fra hen­des mand­li­ge kol­le­gers.

» Det hand­ler om hårdt ar­bej­de og flid. Om at by­de sig til, når op­ga­ven og chan­cen er der. Det gæl­der alt­så for bå­de mænd og kvin­der, « si­ger hun.

Ma­skulin le­del­ses­kul­tur

ATP- di­rek­tø­ren er ik­ke i tvivl om, at den kvin­de­li­ge ta­lent­mas­se er til ste­de. De­res un­der­re­præ­sen­ta­tion i top­le­del­ser­ne skyl­des iføl­ge Li­li­an Mo­gen­sen blandt an­det, at man­ge kvin­der bli­ver skræmt af det, hun kal­der ’ en ma­skulin le­del­ses­kul­tur’.

» Der er en ten­dens til, at man læg­ger mø­de­r­ne på me­get skæ­ve tids­punk­ter. Der er sta­dig fle­re mænd, som er klar til at gi­ve af­kald på sko­le­hjem- sam­ta­ler og på at hen­te bør­ne­ne i dag­in­sti­tu­tio­ner. Jeg har hørt man­ge kvin­der si­ge, at de ik­ke vil be­ta­le den pris. «

Den­ne le­del­ses­kul­tur er op­stå­et som føl­ge af, at di­rek­tio­ner­ne hi­sto­risk har haft en klar mand­lig over­vægt. Det kan de nu­væ­ren­de mand­li­ge le­de­re ik­ke klan­dres for, me­ner hun.

» Jeg vil ger­ne af­li­ve myten om, at det er mæn­de­ne, der står i vej­en for am­bi­tiø­se kvin­der. Det har jeg al­drig op­le­vet. «

Fak­tisk me­ner Li­li­an Mo­gen­sen, at kvin­der med top­le­de­ram­bi­tio­ner kan ta­ge ved læ­re af mæn­de­ne.

» Mænd er bed­re til at gø­re op­mærk­som på sig selv og tør godt vi­se, når de har le­ve­ret nog­le fi­ne re­sul­ta­ter. Man kan ik­ke ven­te på, at man bli­ver op­da­get. «

» Vi bli­ver nødt til at læg­ge flin­ke­sko­len lidt til si­de. Vi skal tur­de stil­le krav til vo­res bag­land. De kan jo li­ge så godt ba­ge en ka­ge, « si­ger hun.

Fo­to: Bax Lind­hardt

Li­li­an Mo­gen­sen har op­nå­et en top­stil­ling som kon­cern­di­rek­tør i ATP. Ar­kiv­fo­to: Mor­ten Juhl

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.