Er det ha­lal – til­ladt eft er re­li­gi­øs lov – at im­por­te­re en Big Mac fra McDo­nald’s i Tyr­ki­et til slag­mar­ker­ne i Sy­ri­en? Is­la­mi­ster har svært ved at und­væ­re de­res junk­food

BT - - NYHEDER - Al­lan Sø­ren­sen also@ ber­ling­s­ke. dk

MADIMPORT

Hver­dags­pro­ble­mer­ne har sæn­ket sig over ka­li­fa­tet.

Der er me­get at ta­ge høj­de for i Is­la­misk Stat. In­tet em­ne sy­nes at væ­re for småt el­ler stort til en de­bat blandt ka­li­fa­tets sel­ver­klæ­re­de is­lam- eks­per­ter og in­ter­na­tio­na­le hep­pe­kor. Fra afb ræn­ding af fan­ger og reg­ler for, hvor slø­ve de kni­ve, ISkri­ger­ne bru­ger til at skæ­re fj en­ders ho­ve­d­er af med, skal væ­re til hvad de sam­me kri­ge­re må prop­pe i mun­den mel­lem kam­pe­ne i Sy­ri­en og Irak.

For ny­lig tog en ræk­ke IS- sym­pa­ti­sø­rer de­bat­ten om, hvor­vidt det er til­ladt at spi­se McDo­nald’s- bur­ge­re, hvis de er smug­let ind i Sy­ri­en fra Tyr­ki­et. Tyr­ki­et har få­et en sær­lig sta­tus hos nog­le kri­ge­re fra Is­la­misk Stat, for­di de fl este uden­land­ske kri­ge­re an­kom­mer til Sy­ri­en via Tyr­ki­et uden stør­re pro­ble­mer, og for­di Tyr­ki­et und­lod at hjæl­pe kur­der­ne mod IS i det fi re må­ne­der lan­ge slag om by­en Ko­ba­ne.

» Dawla har for­budt al spis­ning af kød fra Tyr­ki­et, « skri­ver en per­son, der kal­der sig Ab­del Hakim på Twit­ter i en dis­kus­sion med en IS- sym­pa­ti­sør. ’ Dawla’ er det navn, man­ge IS- kri­ge­re og - sym­pa­ti­sø­rer bru­ger om Is­la­misk Stat. Og dér end­te de- bat­ten. In­gen vil­le ud­for­dre det ud­sagn, uan­set hvor me­get de måt­te drøm­me om en bur­ger.

Hans ar­gu­ment er, at man som en del af det nye ka­li­fat hver­ken kan sto­le på de slag­te­me­to­der, der an­ven­des i Tyr­ki­et, el­ler om de tyr­ki­ske slag­te­re er ret­tro­en­de. Der­for er det for­budt at smug­le McDo­nald’s el­ler for den sags skyld en dö­ner ke­bab ind i Sy­ri­en.

Ji­ha­di­ster spi­ser Ha­ri­bo

IS- ji­ha­di­ster har si­den ka­li­fa­tets op­ret­tel­se gå­et me­get op i ha­lal og ha­ram, til­ladt og for­budt. Or­ga­ni­sa­tio­nen har for­budt en lang ræk­ke ve­st­ligt pro­du­ce­re­de cho­ko­la­de­ba­rer og slikpro­duk­ter.

Sam­ti­dig har ji­ha­di­ster i en ræk­ke til­fæl­de lagt bil­le­der ud på so­ci­a­le me­di­er, hvor de ses for­tæ­re sto­re mæng­der vingum­mi fra Ha­ri­bo. Af den slags, der blandt an­det in­de­hol­der svi­ne­ge­lat­i­ne.

I det he­le ta­get hand­ler de­bat­ten mel­lem IS- kri­ger­ne og de­res sym­pa­ti­sø­rer på de so­ci­a­le me­di­er i grove træk om kri­gens slag, og hvad der er til­ladt og for­budt. Man­ge af de ve­st­li- ge kri­ge­re, der an­kom­mer til Sy­ri­en for at slut­te sig til Is­la­misk Stat, har ik­ke no­get dybt kend­skab til is­lam og har der­for brug for ret­nings­linjer.

Stren­ge reg­ler

Her spil­ler sel­ver­klæ­re­de is­lam- for­tol­ke­re fra Is­la­misk Stat en enorm rol­le på Twit­ter. Fle­re end 20.000 kri­ge­re fra Eu­ro­pa, USA og ara­bi­ske lan­de me­nes at ha­ve slut­tet sig til Is­la­misk Stat i lø­bet af de se­ne­ste 10 må­ne­der.

Selv i en or­ga­ni­sa­tion, der uden at tø­ve vi­ser, hvor­dan den skæ­rer ho­ve­d­er af si­ne fan­ger, og som la­der 12- åri­ge børn hen­ret­te gids­ler, er der stren­ge reg­ler for, hvad man kan vi­se på de bil­le­der, som Is­la­misk Stat sen­der ud via so­ci­a­le me­di­er.

For nog­le må­ne­der si­den kors­fæ­ste­de or­ga­ni­sa­tio­nen et af si­ne gids­ler. De skar ho­ve­d­et af ham og an­brag­te det på en pæl, mens krop­pen sta­dig var fæst­net til kor­set. Men in­den Is­la­misk Stats pro­pa­gan­da­ma­ski­ne lag­de bil­le­det ud på de so­ci­a­le me­di­er, slø­re­de man off erets ma­ve, for­di man el­lers vil­le væ­re i stand til at se hans nav­le.

På de so­ci­a­le me­di­er dis­ku­te­rer kri­ge­re fra Is­la­misk Stat, om de må sæt­te tæn­der­ne i en McDo­nald’s- bur­ger, som de har im­por­te­ret fra Tyr­ki­et.

Ar­kiv­fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.