ITA­LI­EN

BT - - NYHEDER -

» Jeg kun­ne tæn­ke mig at gå ud, uden at no­gen gen­kend­te mig, ta­ge på pizza­ria og spi­se en pizza. « Så­dan sag­de pa­ve Frans i et in­ter­view med Va­ti­can Ra­dio tid­li­ge­re i marts. Un­der en kø­re­tur gen­nem Na­po­li i pa­ve­mo­bi­len fi k pa­ven halv­de­len af øn­sket op­fyldt. Det skri­ver upi. com. En­zo Ca­ci­al­li, me­de­jer af pizza­ri­a­et Don Er­ne­sto i Na­po­li, for­ce­re­de bar­ri­e­rer og løb pa­vens bil op, da han kør­te gen­nem by­en un­der et be­søg. I hån­den hav­de En­zo Ca­ci­al­li en ty nd­skor­pet pizza med tek­sten » Il Pa­pa « ( Pa­ven, red.) skre­vet med dej, som han gav til pa­ven.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.