OPE­RE­RET FOR FORE­BYG­GE KRÆ

Det er slut med at få børn for sku­e­spil­ler og mor til seks An­ge­li­na Jo­lie, der har få­et fj er­net si­ne æg­ge­stok­ke og æg­ge­le­de­re for at fore­byg­ge kræft

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk Dor­te Han­sen doh@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk An­ge­li­na Jo­lie

CAN­CER

For to år si­den fi k sku­e­spil­ler An­ge­li­ne Jo­lie fj er­net beg­ge bryster. Nu har hun og­så få­et fj er­net si­ne æg­ge­stok­ke og æg­ge­le­de­re.

Den 39- åri­ge sku­e­spil­ler har skre­vet et ind­læg på The New York Ti­mes om sin be­slut­ning om at få fj er­net si­ne æg­ge­stok­ke og æg­ge­le­de­re.

» For to år si­den skrev jeg om mit valg om en fore­byg­gen­de dob­belt ma­stek­to­mi ( fj er­nel­se af he­le bry­stet, red.). En sim­pel blod­prø­ve hav­de vist, at jeg bar en muta­tion i BRCA1- ge­net. Det gav mig 87 pro­cents ri­si­ko for bryst­kræft , og en 50 pro­cent ri­si­ko for kræft i æg­ge­stok­ke­ne. Jeg har mi­stet min mor, bed­ste­mor og mo­ster til kræft , « skri­ver Jo­lie, hvis mor, sku­e­spil­le­ren Mar­che­li­ne Ber­trand, dø­de af kræft i æg­ge­stok­ke­ne i 2007, ba­re 56 år gam­mel.

Si­den sin brysto­pe­ra­tion for to år si­den har Jo­lie for­be­redt sig på, at hun og­så skul­le ha­ve fj er­net æg­ge­stok­ke­ne:

» Det er en min­dre om­fat­ten­de ope­ra­tion end en ma­sek­to­mi, men dens føl­ger er vær­re. Den får kvin­der til at gå i over­gangs­al­de­ren. Så jeg for­be­red­te mig fy­sisk og fø­lel­ses­mæs­sigt og dis­ku­te­re­de mu­lig­he­der med læ­ger­ne, un- der­søg­te al­ter­na­tiv me­di­cin og kort­lag­de mi­ne hor­moner for østro­gen og pro­ge­ste­ro­ner­stat­nin­ger. Men jeg føl­te, jeg sta­dig hav­de fl ere må­ne­der til at træff e en be­slut­ning, « for­kla­rer An­ge­li­na Jo­lie i New York Ti­mes.

Tid­li­ge tegn på kræft

En test for ny­lig vi­ste imid­ler­tid et for­hø­jet in­fek­tions­tal, der kun­ne væ­re et tegn på kræft i sit be­gyn­den­de sta­die. Læ­gen bad hen­de om at bli­ve tjek­ket straks.

» Jeg gik igen­nem, hvad jeg fo­re­stil­ler mig, at tu­sind­vis af an­dre kvin­der går igen­nem. Jeg sag­de til mig selv, at jeg skul­le ta­ge det ro­ligt, væ­re stærk, og at jeg ik­ke hav­de no­gen grund til at tro, jeg ik­ke vil­le le­ve læn­ge nok til at se mi­ne børn vok­se op og mø­de mi­ne bør­ne­børn. Jeg rin­ge­de til min mand i Frank­rig, som var om bord på et fl y in­den for få ti­mer. Det smuk­ke i den slags øje­blik­ke i li­vet er, at der er så me­get klar­hed. Du ved, hvad du le­ver for, og hvad der be­ty­der no­get, « skri­ver An­ge­li­na Jo­lie, der er gift med sku­e­spil­le­ren Brad Pitt og mor til seks børn, hvoraf de tre er adop­te­re­de.

Hun end­te med at få fj er­net en lil­le, go­dar­tet tu­mor på hver æg­ge­stok i sid­ste uge. Det var hel­dig­vis ik­ke kræft . Men ri­si­ko­en er ik­ke helt for­s­vun­det for Jo­lie, og ope­ra­tio­nen får kon­se­kven­ser:

» Selv­om jeg ta­ger hor­moner, er jeg nu kom­met i over- gangs­al­de­ren. Jeg vil ik­ke kun­ne få fl ere børn, og jeg for­ven­ter, at der kom­mer fy­si­ske for­an­drin­ger, « si­ger hun.

Gør det helt rig­ti­ge

Kræft i æg­ge­stok­ke og æg­ge­le­de­re er en af de mest dø­de­li­ge kræft for­mer for kvin­der. Fem år eft er en di­ag­no­se le­ver kun 38 pro­cent af de dan­ske kvin­der med kræft for­men, vi­ser tal fra det nor­di­ske kræft re­gi­ster NordCan. BRCA- gen­fejl­en gi­ver An­ge­li­na Jo­lie rig­tig dår­li­ge od­ds. Gen­fejl­en øger hen­des ri­si­ko be­ty­de­ligt for at få kræft i æg­ge­stok­ke­ne, og der­for er det det helt rig­ti­ge, hun nu har gjort, si­ger Iben Hol­ten, der er over­læ­ge dr. med. og pro­jek­t­chef i Kræft ens Bekæm­pel­se:

» Det gi­ver ab­so­lut god me­ning og er me­get for­nuft igt, at hun nu har få­et fj er­net æg­ge­stok­ke­ne, « si­ger Iben Hol­ten.

At det er for­nuft igt be­ty­der dog ik­ke, at det er en let be­slut­ning for kvin­der i An­ge­li­na Jo­lies si­tu­a­tion. For nog­le kvin­der kan det væ­re svært at for­tæl­le om­gi­vel­ser­ne, at de har få­et fj er­net bryster el­ler æg­ge­stok­ke af frygt for en syg­dom, der må­ske al­drig ram­mer.

» Især bryster­ne spil­ler en stor rol­le i man­ge kvin­ders selv­for­stå­el­se som kvin­de, hvor­for det kan væ­re svært at ta­le om at få dem fj er­net. Når en me­get kendt per­son går ud med, at hun har det gen, så le­gi­ti­me­rer det, at an­dre og­så snak­ker om det. Hun er et kvin­dei­de­al, så kan hun gå ud at si­ge: ’ Jeg har få­et fj er­net beg­ge bryster og nu og­så mi­ne æg­ge­stok­ke’, hvil­ket gør det lidt nem­me­re for an­dre kvin­der, « si­ger Iben Hol­ten.

An­ge­li­na Jo­lie har ét råd til kvin­der, der står i sam­me si­tu­a­tion som hun selv:

» Søg råd, kend di­ne mu­lig­he­der, og træf de valg, der er rig­ti­ge for dig. Vi­den er magt. « An­ge­li­na Jo­lie har få­et fjer­net si­ne æg­ge­stok­ke og æg­ge­le­de­re af frygt for at få kræft. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.