’’

BT - - NYHEDER - An­ne Ma­rie Ger­des, pro­fes­sor og kli­nik­chef på Rigs­ho­spi­ta­let

For­de­len for de BRCA- po­si­ti­ve kvin­der er, at hvis de får fjer­net æg­ge­stok­ke­ne, før de går i over­gangs­al­de­ren – før 50 års al­de­ren, så ved vi, at det nær­mest hal­ve­rer de­res ri­si­ko for bryst­kræft

» Er man BRCA1- bæ­rer og har få­et de børn, man øn­sker og er om­kring 40 år, er fjer­nel­se af æg­ge­stok­ke­ne og æg­ge­le­der­ne den mest ef­fek­ti­ve mu­lig­hed for at fore­byg­ge kræft­syg­dom­me i dis­se or­ga­ner, « si­ger An­ne­Ma­rie Ger­des.

Desvær­re er det med hen­syn til kræft i æg­ge­stok­ke­ne ik­ke nok at gå

STA­TI­STIK

Sta­ti­stik for kræft i æg­ge­stok­ke, æg­ge­le­de­re mv. i Dan­mark: An­tal nye til­fæl­de pr. år ( 2008- 2012)

An­del af al­le kræft­til­fæl­de An­tal døds­fald pr. år ( 2008- 2012)

An­del af al­le kræft­døds­fald Per­so­ner, der le­ver med di­ag­no­sen ( ud­gan­gen af 2012) An­tal per­so­ner med di­ag­no­sen ud af 100.000

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.