3.500 dan­ske­re bæ­rer gen­fejl­en

BT - - NYHEDER - Dor­te Han­sen doh@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

KRÆFTRI­SI­KO

Hvert år får 572 dan­ske kvin­der kon­sta­te­ret kræft i æg­ge­stok­ke og æg­ge­le­de­re, som er en af de mest dø­de­li­ge kræft­for­mer for kvin­der. Ef­ter fem år le­ver kun 38 pro­cent af de dan­ske kvin­der sta­dig, vi­ser tal fra det nor­di­ske kræftre­gi­ster NordCan. Til sam­men­lig­ning le­ver 85 pro­cent af kvin­der fem år ef­ter en bryst­kræft­di­ag­no­se.

Har man den sam­me gen­fejl som An­ge­li­na Jo­lie, BRCA1, el­ler dens tvil­ling BRCA2, er ri­si­ko­en for at få bryst­kræft op til 80 pro­cent gen­nem he­le li­vet, og ri­si­ko­en for kræft i æg­ge­stok­ke­ne er mel­lem 25 og 50 pro­cent, vi­ser tal fra Kræf­tens Bekæm­pel­se.

» At man er bæ­rer af gen­fejl­en, er ik­ke ens­be­ty­den­de med, at man ud­vik­ler kræft­for­mer­ne, « si­ger An­ne­Ma­rie Ger­des, der er pro­fes­sor og kli­nik­chef på Kli­nisk Ge­ne­tisk Kli­nik på Rigs­ho­spi­ta­let.

Al­li­ge­vel an­be­fa­ler man, at kvin­der, der bæ­rer ge­net, får fjer­net æg­ge­stok­ke­ne for at fore­byg­ge kræft, da net­op den­ne kræft­form er me­get svær at op­da­ge. til jævn­lig kon­trol. Pro­ble­met er, at de tek­ni­ske mu­lig­he­der på om­rå­det end­nu er for dår­li­ge og ik­ke kan ga­ran­te­re, at man fan­ger kræf­ten tid­ligt. Der­for er man nødt til at an­be­fa­le en fore­byg­gen­de ope­ra­tion,

» Det kan gi­ve en falsk tryg­hed at gå til kon­trol­ler. Hos gy­næko­lo­gen er man ble­vet scan­net, og alt ser ud til at væ­re i den skøn­ne­ste or­den. Men det kan væ­re, at man slet ik­ke kan se, at der er kræft på vej, « si­ger An­ne- Ma­rie Ger­des.

Med bryster­ne er det an­der­le­des. Her er mam­mo­gra­fi­en an­der­le­des ef­fek­tiv og over­le­vel­ses­ra­ten der­med så god, at en fore­byg­gen­de fjer­nel­se af bryster­ne er sid­ste ud­vej, si­ger hun.

» For­de­len for de BRCA- po­si­ti­ve kvin­der er, at hvis de får fjer­net æg­ge­stok­ke­ne, før de går i over­gangs­al­de­ren – før 50 års al­de­ren, så ved vi, at det nær­mest hal­ve­rer de­res ri­si­ko for bryst­kræft, « si­ger An­ne- Ma­rie Ger­des.

Ik­ke al­le bli­ver gen­te­stet

BRCA- ge­ner har vi al­le. De re­pa­re­rer blandt an­det krop­pens dna. Men godt 3.500 dan­ske kvin­der og mænd er kend­te bæ­re­re af gen­fejl­e­ne BRCA1 og BRCA2, der gi­ver så øget ri­si­ko for bryst- og æg­ge­stok­ke­kræft, at læ­ger­ne an­be­fa­ler kvin­der­ne at få fore­byg­gen­de ope­ra­tio­ner som dem, An­ge­li­na Jo­lie har få­et fo­re­ta­get. Op­gø­rel­sen af det dan­ske tal er nog­le år gam­mel, og An­ne­Ma­rie Ger­des an­slår, at fle­re bæ­re­re af gen­fejl­e­ne er re­gi­stre­ret i dag.

In­den du lø­ber til din egen læ­ge for at in­si­ste­re på at bli­ve te­stet for gen­fejl­en, skal du vi­de, at det kun er kvin­der, der vur­de­res at væ­re i ri­si­ko­grup­pen, der bli­ver gen­te­stet. Te­sten til­by­des ty­pisk til kvin­der, hvor fle­re fa­mi­lie­med­lem­mer i før­ste led i en ung al­der har haft bryst- el­ler æg­ge­stok­ke- kræft. El­ler hvor stam­træ­et vi­ser fle­re til­fæl­de af syg­dom­me­ne.

Mens det ik­ke på­vir­ker mænds eget hel­bred, at de har en BRCA­gen­fejl, kan de gi­ve gen­fejl­en vi­de­re til døtre, der der­med ar­ver en øget ri­si­ko for at ud­vik­le kræft i bryster og æg­ge­stok­ke. Der­for ser læ­ger­ne på kvin­der i beg­ge for­gre­nin­ger af stam­træ­et.

» Ty­pisk vil man til­by­de te­sten til dem, der har en­ten bryst­kræft el­ler æg­ge­stok­ke­kræft i en ung al­der. Kan man fin­de den gen­fejl, der er hos pa­tien­ten, kan man og­så til­by­de de ra­ske fa­mi­lie­med­lem­mer at bli­ve un­der­søgt for det, « si­ger An­ne- Ma­rie Ger­des.

Den vi­den gi­ver mu­lig­hed for at fore­byg­ge el­ler op­da­ge kræft­for­mer­ne i fa­mi­li­en frem­over.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.