Nu rej­ser den yng­ste søn og­så

Mikkel Beha sav­ner søn­ner­ne, som er på jor­d­om­rej­se – og føl­ges tæt af dan­sker­ne

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

TV- KEN­DIS­SER

Tv- vær­ten Mikkel Beha har ik­ke set si­ne to æld­ste søn­ner i over ot­te må­ne­der. Og nu rej­ser den 15- åri­ge Al­fred og­så.

I aft es rul­le­de det fo­re­lø­bigt sid­ste af­snit af ’ Kurs mod fj er­ne ky­ster’ over skær­men. I den po­pu­læ­re rej­se­se­rie, der er et af TV2 mest se­te pro­gram­mer og har he­le 140.000 fans på Fa­ce­book, ny­der Mikkel Beha Eri­ch­sen li­vet om bord på ski­bet ’ Ha­va­na’ sam­men med he­le sin fa­mi­lie.

Men i vir­ke­lig­he­den er det over ot­te må­ne­der si­den, at den po­pu­læ­re tv- vært har set si­ne to æld­ste søn­ner – Emil på 25 år og Theis på 22 år – der har sej­let Jor­den rundt i halvan­det år, og de har sta­dig li­ge så lang tid til­ba­ge af de­res togt. Net­op nu er de ved Marquesas- øer­ne i Fransk Po­ly­nesi­en.

Og selv­om ’ Go’ Mor­gen Dan­mark’vær­ten Mikkel Beha, hans ko­ne, Ma­ri­an, og par­rets yng­ste søn, Al­fred, har mu­lig­hed for at be­sø­ge dem oft e, mel­der sav­net sig sta­dig.

» Vi sy­nes, at det er så dej­ligt, at de er ude på den­ne tur, så den glæ­de over­skyg­ger for det me­ste sav­net. Men når Al­fred skal hol­de stor 15 års fød­sels­dag, så mang­ler de helt be­stemt, « for­tæl­ler Mikkel Beha.

Fa­mi­li­en har al­tid rejst me­get, og de man­ge tu­re har og­så in­spi­re­ret på den yng­ste Beha Eri­ch­sen.

» Al­fred spør­ger: ’ Hvor­når er jeg stor nok til og­så at sej­le Jor­den rundt?’. Og så sva­rer jeg: ’ Det er du al­drig, for du får en pil­le, som gør, at du ik­ke bli­ver stør­re, end du er nu.’ Han skal bo hjem­me al­tid og væ­re 15 år, « jo­ker Mikkel Beha, der dog ik­ke er helt af­vi­sen­de over for søn­nens drøm, men:

» Man skal væ­re en lil­le smu­le æl­dre, før man be­gyn­der at sej­le Jor­den rundt, « slår han fast.

Eft er­sko­le – til at be­gyn­de med

I før­ste om­gang nø­jes han med at ta­ge på eft er­sko­le, så Mikkel Beha og Ma­ri­an er ale­ne til­ba­ge på de­res hus­båd.

Men in­den da reg­ner he­le fa­mi­li­en med at rej­se ud for at be­sø­ge Emil og Theis i be­gyn­del­sen af som­me­ren – den­ne gang går even­ty­ret mod øgrup­pen Ton­ga.

Mikkel Beha er glad for, at pro- gram­met ’ Kurs mod fj er­ne ky­ster’, der hver uge er ble­vet set af knap 750.000 dan­ske­re, har gjort det mu­ligt at ses of­te­re end el­lers:

» Vi er enormt tak­nem­me­li­ge for, at vi skal kan be­sø­ge dem in­di­mel­lem, for­di der er no­gen, der gi­der se vo­res pro­gram­mer. Det gør, at det he­le hæn­ger godt sam­men, så vi ik­ke skil­les i tre år, « for­kla­rer han.

TV 2 har end­nu ik­ke med­delt, om der kom­mer en tred­je sæ­son af pro­gram­met.

I går af­tes rul­le­de fa­mi­li­en Beha og det fo­re­lø­bigt sid­ste af­snit af ’ Kurs mod fjer­ne ky­ster’ over skær­men. Men i vir­ke­lig­he­den er det over ot­te må­ne­der si­den, at den po­pu­læ­re tv- vært Mikkel Beha har set si­ne to æld­ste søn­ner Emil på 25 år og Theis på 22 år – og nu vil ’ den lil­le’ og­så ud. Fo­to: TV2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.