Kun­der­nes valg: De bed­ste in­ter­ne­tud­by­de­re

BT - - NYHEDER -

UN­DER­SØ­GEL­SE

Pres­set på dan­sker­nes in­ter­net­for­bin­del­ser der­hjem­me stil­ler krav om or­dent­li­ge ha­stig­he­der og sta­bi­le for­bin­del­ser, og her kan el­sel­ska­ber­nes fæl­les fi ber­sel­skab Wa­oo for fj er­de år i træk nu bryste sig af at ha­ve de mest loy­a­le kun­der.

Det vi­ser den år­li­ge un­der­sø­gel­se, som rå­d­giv­nings­virk­som­he­den Loy­alty Group gen­nem­fø­rer af dan­sker­nes kun­de­loy­a­li­tet, ’ Bran­cheIn­dex Internet 2015’.

Her har 2.800 pri­vat­kun­der be­dømt de in­ter­ne­tud­by­de­re, som de selv har valgt. Al­le er ud­by­de­re af fa­ste in­ter­net­for­bin­del­ser. Mo­bilt bred­bånd er ik­ke med.

Sta­bil loy­a­li­tet

På en ska­la op til 100 po­int scorer Wa­oo 66 loy­a­li­tets- po­int og lig­ger der­med på linje med de fo­re­gå­en­de to år. Nær­me­ste kon­kur­rent er de min­dre in­ter­ne­tud­by­de­re – ty­pisk bo­lig­for­e­nin­ger – med 61 po­int. Og­så de har lig­get sta­bilt. I den an­den en­de af ska­la­en kom­mer al­le de tre sto­re te­le­sel­ska­ber – Te­lia med 44 po­int, TDC med 48 po­int og Te­lenor med 49 po­int.

Su­veræn på ha­stig­hed

Wa­oo top­per og­så med 84 po­int på spørgs­må­let om til­freds­hed med ha­stig­he­den på in­ter­net­for­bin­del­sen, selv om den sid­ste år lå lidt hø­je­re, nem­lig på 87 po­int.

Til gen­gæld er der me­get langt ned til num­mer to, de min­dre in­ter­ne­tud­by­de­re, der scorer 75 po­int. Her kom­mer Sto­fa, Dan­marks næst­stør­ste ka­bel- tv- sel­skab, ind på tred­je­plad­sen med 73 po­int. I bun­den lig­ger Te­lenor og TDC med 59 po­int til hver. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.