Evet i drag­ter

Fra barn til vok­sen. Fra prin­ses­se til dron­ning. Fra pri­vat til for­mel. I an­led­ning af Dron­nin­gens fød­sels­dag vi­ses dragt­ka­val­ka­de på Fre­de­riks­borg Slot

BT - - KULTUR - Sa­rah Skarum skr@ ber­ling­s­ke. dk

UD­STIL­LING

En lil­le bit­te ly­se­blå ba­de­kå­be med en and som udsmyk­ning på høj­re bryst. Der er om­hyg­ge­ligt sy­et en lil­le sort gl­as­per­le på den hvi­de fi lt som øje. En stor gal­lakjo­le med tour­nu­re­eff ekt og slæb af bre­de læg. På hver skul­der er der to blom­ster, skabt af kjo­lens stof. Fra en gan­ske lil­le pi­ge til dron­ning.

På ud­stil­lin­gen ’ Hen­des Ma­jestæt Dron­nin­gen 75 år – En dragt­ka­val­ka­de’, som tors­dag åb­ner på Det Na­tio­nal­hi­sto­ri­ske Mu­se­um på Fre­de­riks­borg Slot, kan man helt bog­sta­ve­ligt kom­me tæt på Dron­nin­gens liv, fra barn­dom­men til nu­ti­den, når ste­det vi­ser fl ere end 40 af dron­nin­gens drag­ter.

Ud­stil­lin­gen er ind­delt i en ræk­ke te­ma­er, for­tæl­ler mu­se­ums­di­rek­tør Mette Skou gaard, der sam­men med mu­se­ums­in­spek­tør Thomas Lyng­by har skabt ud­stil­lin­gen.

Man­ge bru­ges sta­dig

Her er Dron­nin­gens barn­dom, ung­dom og ud­dan­nel­se. Her er tø­jet til ar­bejds­li­vet som dron­ning, bå­de til be­søg i indland og ud­land og til nytårs­ta­ler­ne, og her er fest­kjo­ler­ne til de sto­re fe­ster i fa­mi­li­en og kjo­ler­ne til de me­re of­fi ci­el­le lej­lig­he­der.

Drag­ter­ne er for­trins­vis ud­lånt af Dron­nin­gen selv, mens nog­le få kom­mer fra Ama­li­en­borg Mu­se­et, og man­ge af dem er sta­dig i brug, så det har væ­ret et pus­le­spil at få ud­stil­lin­gen til at gå op, for­tæl­ler Mette Skou­gaard.

» Det er jo Dron­nin­gens egen gar­dero­be, vi har lånt fra, og vi er me­get tak­nem­me­li­ge for, at det har kun­net la­de sig gø­re, men na­tur­lig­vis har det og­så gi­vet nog­le be­græns­nin­ger, for nog­le af drag­ter­ne bru­ger hun sta­dig. Som den blom­stre­de regn­frak­ke, vi har få­et lov til at ud­stil­le. Den har Dron­nin­gen få­et la­vet af et styk­ke stof, hun køb­te i Eng­land, og hun valg­te den, for­di hun, når hun kom­mer rundt i lan­det, ger­ne vil væ­re et fest­ligt midt­punkt. Man skal kun­ne se hen­de, og hun skal ly­se op. Egent­lig skal hun til Færø­er­ne til som­mer, men vi fi k lov til at lå­ne den al­li­ge­vel, og så får hun sy­et en ny regn­frak­ke. «

Ud­stil­lin­gen in­de­hol­der, ud­over regn­frak­ken, iko­ni­ske kjo­ler som kon­ge­hu­sets dåbs­kjo­le fra 1870, som den se­ne­re kong Chri­sti­an X blev døbt i som den før­ste, og som sidst er ble­vet brugt af prins Vin­cent. Her er Dron­nin­gens bru­dekjo­le, de­sig­net af Jør­gen Ben­der, der i al sin en­kel­hed er en magt­de­mon­stra­tion af, hvor stærk den helt rig­ti­ge de­sign­mæs­si­ge idé kom­bi­ne­ret med smukt hånd­værk er. Kjo­len er prin­ci­pi­elt 48 år gam­mel, men tid­løs i sin skøn­hed.

Her er Dron­nin­gens før­ste kjo­le til nytårs­kur, i gul da­mask, der op­rin­de­ligt blev sy­et til et stats­be­søg i Sve­ri­ge i 1973, men sy­et om fl ere gan­ge, se­ne­st i 1986, hvor den blev delt i jak­ke, blu­se og ne­der­del – jak­ken er kan­tet med brun mink.

Men her er og­så kjo­ler fra Dron­nin­gens me­re pri­va­te liv. Som den anorak, hun bar,

1. Ri­han­na, Ka­nye & McCart­ney, Four­fi ve­seconds 2. El­lie Goul­ding Love Me Li­ke You Do

3. Ma­jor La­zer fe­at. MØ & dj Sna­ke, da hun delt­og i ar­kæ­o­lo­gi­ske ud­grav­nin­ger i Su­dan og Egyp­ten i 1962 og 1963.

» Vi vil­le ger­ne vi­se he­le Dron­nin­gens liv, og hun har al­tid in­ter­es­se­ret sig me­get for ar­kæ­o­lo­gi, så det var op­lagt at vi­se det. Og så var det så hel­digt, at den anorak, som Dron­nin­gen bæ­rer på de bil­le­der, man ken­der fra ud­grav­nin­ger­ne, den hav­de hun sta­dig hæn­gen­de på Caïx, « si­ger Mette Skou­gaard.

Ma­le­ri­ske drag­ter

STREAM/ KØB – SAN­GE Blandt de ud­stil­le­de drag­ter er og­så en ræk­ke, som Dron­nin­gen bæ­rer på ma­le­ri­er, der hæn­ger på Fre­de­riks­borg Slot. Pu­bli­kum har der­med mu­lig­hed for at sam­men­lig­ne for­læg og ma­le­ri.

På Ni­els Strø­be­ks bil­le­de fra 2010, hvor Dron­nin­gen står sam­men med Kron­prin­sen og prins Chri­sti­an, bæ­rer hun Bir­git­te Thaulows kjo­le fra 2010 sy­et til 70 års fød­sels­da­gen – af stoff et fra den frak­ke, hun bar over en blom­stret kjo­le til Kron­prin­s­par­rets bryl­lup. Strø­bek har gen­gi­vet kjo­len gan­ske nøj­ag­tigt, så man næ­sten kun­ne sy en ko­pi af den eft er bil­le­det, kom­plet med de små blad­for­me­de ap­pli­ka­tio­ner på kjo­len, mens Jør­gen Bo­bergs po­rtræt af Dron­nin­gen fra 2000, sat over for den grå jak­ke, hun bar til nytårs­ta­len i 1999, af­slø­rer, at han har ta­get sig den fri­hed at ma­le jak­ken som var den blå, ik­ke grå.

Hvor­dan den i vir­ke­lig­he­den ser ud, og hvor­dan al­le de drag­ter, Dron­nin­gen har bå­ret, fak­tisk ser ud så­dan helt tæt på, kan man se på Fre­de­riks­borg Slot frem til 30. au­gust.

( Kil­de hit­lis­ten. nu)

Le­an On , Ear­ned it

TOP 5 1. 9. april 2. Men­ne­sker bli­ver spist 3. Even­ty ret om Aske­pot 4. Al­bert 5. Kings­man: The Secret…

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.