’’

BT - - KULTUR - Mette Skou­gaard, mu­se­ums­di­rek­tør

Det er jo Dron­nin­gens egen gar­dero­be, vi har lånt fra, og vi er me­get tak­nem­me­li­ge for, at det har kun­net la­de sig gø­re, men na­tur­lig­vis har det og­så gi­vet nog­le be­græns­nin­ger, for nog­le af drag­ter­ne bru­ger hun sta­dig

Ud­stil­lin­gen er ind­ret­tet så sne­digt, at hvis den ik­ke nås in­den på­ske­froko­stens fri­stel­ser, kan man og­så sø­ge ly for som­mer­var­men i slot­tets køli­ge sale. Fo­to: Thomas Lek­feldt

Si­den 1878 har Fre­de­riks­borg Slot rum­met Det Na­tio­nal­hi­sto­ri­ske Mu­se­um, der for­tæl­ler 500 års dan­marks­hi­sto­rie gen­nem po­rtræt­ter, hi­sto­ri­e­ma­le­ri­er, møb­ler og kun­stin­du­stri – f. eks. ’ Tre slægts­led’ ma­let af Ni­els Chri­sti­an Strø­bek. Nu kan man se bå­de ma­le­ri­et og kjo­len. Fo­to: Det Na­tio­nal­hi­sto­ri­ske Mu­se­um

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.