’ Sex and the Ci­ty’ blev hen­des skæb­ne

BT - - NAVNE - Nan­na Jakobs­gaard Nielsen nann@ ber­ling­s­ke. dk

50 I DAG

’ Hø­je hæ­le el­ler fl ade sko?’ Så­dan spør­ger en Vogu­ejour­na­list Sa­rah Jes­si­ca Par­ker i et ly­nin­ter­view med 73 spørgs­mål.

Mod­sat hen­des an­dre kvik­ke svar, sen­der hun her et blik, der si­ger: Be­hø­ver jeg vir­ke­lig sva­re på det?

Al­le, der ken­der sku­e­spil­le­rin­den – el­ler må­ske nær­me­re ’ Car­rie Brads­haw’ – for­står hen­de.

Kun få smel­ter så me­get sam­men med en rol­le, som Sa­rah Jes­si­ca Par­ker har gjort det med vo­res al­le sam­mens ynd­lings­klum­meskri­bent fra HBO- se­ri­en ’ Sex and the Ci­ty’.

Vi, der har fulgt med i de seks sæ­so­ner ( 1998- 2004) og de to eft er­føl­gen­de fi lm ( 2008, 2010), fø­ler, at vi ken­der Car­rie.

Hun sø­ger kær­lig­he­den som thir­t­he- so­met­hing sing­le- girl i New York Ci­ty og om­sæt­ter er­fa­rin­ger­ne til ord i sin klum­me. Hun ån­der for mo­de og stilet­ter af fa­vo­rit­mær­ket Ma­no­lo Bla­h­nik og spot­tes næ­sten al­drig på et for­tov uden mindst én af si­ne pi­ger: Miran­da, Char­lot­te og Sa­mantha.

Car­rie Brads­haw er en af de få fi gu­rer, man fak­tisk tror fi ndes i vir­ke­lig­he­den. Og må­ske er det ik­ke så mær­ke­ligt, da suc­ces- se­ri­en nær­mest har få­et evigt liv. Hver jul ge­nud­sen­des den ek­sem­pel­vis som julekalender på TV3, selv­om de før­ste sæ­so­ner fra slut- 90er­ne snart er re­tro at se på.

Sa­rah Jes­si­ca Par­ker har la­vet fi lm og Bro­adway- mu­si­cal, si­den hun var helt ung, men rol­len som Car­rie blev milepæ­len og si­den­hen om­drej­nings­punk­tet i hen­des kar­ri­e­re. Hun har få­et en hånd­fuld pri­ser for den og job­bet som pro­du­cer på se­ri­en.

Der er kun én vej, fremad

Tak­ket væ­re ’ Sex and the Ci­ty’ kå­re­de ame­ri­kan­ske mo­de­de­sig­ne­re hen­de og­så som årets sti­li­kon i 2004, og i 2014 lan­ce­re­de hun en skokol­lek­tion i eget navn i sam­ar­bej­de med sel­ve­ste Ma­no­lo Bla­nik. På fi lm­fron­ten har hun si­den se­ri­ens slut­ning la­vet et par fi lm om året, her­un­der de to ’ Sex and the Ci­ty’- fi lm, og haft en min­dre rol­le i tv- se­ri­en ’ Glee’.

I 2004 for­tal­te Sa­rah Jes­si­ca Par­ker i et in­ter­view med Oprah Win­frey, at hun el­sker Car­rie, men vil­le ha­ve nye ud­for­drin­ger som sku­e­spil­ler, læ­se fl ere bø­ger og bli­ve en bed­re mor. Den­gang hav­de hun en søn, og nu har hun til­li­ge to tvil­lin­ge­døtre på seks år med sin mand, sku­e­spil­le­ren Mat­t­hew Bro­de­ri­ck.

Hun for­tal­te og­så, at hun vil­le eje sin egen køb­mands­bu­tik en­gang. » Så­dan én, hvor man hol­der post for folk, når de er ude af by­en. «

Den har hun ik­ke få­et end­nu, men snart kan hun op­le­ves som ho­ved­rol­le i den nye HBO- se­rie med tit­len ’ Di­vor­ce’.

Ryg­ter­ne om en tred­je ’ Sex and the Ci­ty’- fi lm har da og­så svir­ret på de so­ci­a­le me­di­er, men det er end­nu ik­ke be­kræft et. Al­li­ge­vel er der kun én må­de at slut­te på, når en ’ Sex and the Ci­ty’- stjer­ne fyl­der 50. At skå­le som kun Car­rie kan og gør i den iko­ni­ske slut­sce­ne fra den før­ste fi lm.

’ To the ne­xt fi ft y’.

El­sket sku­e­spil­le­rin­de og bedå­ren­de sti­li­kon. Rol­len som Car­rie Brads­haw skød Sa­rah Jes­si­ca Par­kers kar­ri­e­re ind i stjer­ne­ba­nen. Ar­kiv­fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.