ROM­TRAK­TA­TEN UN­DER­SKRI­VES

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 58 år si­den 1957:

LØVEN 22.07 - 22.08 Du kan se frem til en ri­me­lig ro­lig dag, hvor ting og sa­ger vil gli­de i et ro­ligt tem­po, og som og­så vil pas­se fi nt til dit tem­pe­ra­ment. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du har et sær­ligt po­si­tivt over­skud af fy­sisk ener­gi, som du har lyst til at bru­ge på et nyt pro­jekt. Du er glad og til­freds med alt om­kring dig. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du kan se frem til en ri­me­lig stil­le dag, hvor der ik­ke sker det helt sto­re. Til gen­gæld vil du op­le­ve en in­dre glæ­de og ik­ke mindst ro. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Må­nen på­vir­ker dit tegn i dag. Det sæt­ter ek­stra fo­kus på di­ne fø­lel­ser, og hvor­dan du får di­ne dag­li­ge be­hov dæk­ket. Du sku­er dybt in­dad. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Din lun­te er sær­de­les kort i dag. Der skal ik­ke så me­get til, før du har lyst til at gi­ve no­gen et spark, så træd ven­ligst var­somt. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Der skal ti vil­de he­ste til for at få dig til at æn­dre me­ning om en be­stemt sag. Du gør det dog al­li­ge­vel, for der sker no­get over­ra­sken­de. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du er vant til, at ting og sa­ger gli­der for dig. Det gør de ik­ke i dag. Det vil kræ­ve en sær­lig hård ind­sats fra din si­de, så det le­ve­rer du. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Der er me­re uro i luft en, end du bry­der dig om. Du er rast­løs og kan let fi nde på at gø­re no­get im­pulsivt. I af­ten sker der no­get spæn­den­de. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:****

37). ( Svær 96). ( Mid­del 20). ( Nem

Rom- trak­ta­ten, trak­ta­ten om Det eu­ro­pæ­i­ske fæl­les­skab, bli­ver ind­gå­et mel­lem Bel­gi­en, Ne­der­lan­de­ne, Luxem­bourg, Frank­rig, Ita­li­en og Vest­tys­kland, med ikraft­træ­del­se 1. ja­nu­ar 1958.

Rom- trak­ta­ten un­der­skri­ves 25. marts 1957. Ar­kiv­fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.