BLO­DETS TRO­NE

BT - - SPORTEN - MAGT­KAMP Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk

Det tog godt og vel et halvt døgns tid. Så var for­mu­le­rin­gen fra Tin­koff - Saxos le­del­se klar. Selv om den i ord­val­get var bå­de ul­den og ui­gen­nem­sig­tig, be­kræft ede den en­ty - digt BTs sen­sa­tio­nel­le af­slø­ring fra man­dag aft en.

Bjar­ne Ri­is var sus­pen­de­ret som le­den­de sport­s­di­rek­tør på det rus­sisk- eje­de cy­kel­hold. Ik­ke for­di hol­dets stjer­nespæk­ke­de stab kun har kørt to sej­re i hus i den­ne sæ­son. Og hel­ler ik­ke – hvis nog­le skul­le ha­ve haft den mi­stan­ke – for­di Ri­is po­pu­lært sagt skul­le ha­ve stjå­let af kas­sen trods en årsløn i om­eg­nen af en mil­li­on eu­ro.

» Som en føl­ge af ryg­ter og spe­ku­la­tio­ner pu­bli­ce­ret af dan­ske me­di­er og si­den in­ter­na­tio­na­le cy­kel­me­di­er vil Tin­koff - Saxo ger­ne un­der­stre­ge, at Bjar­ne Ri­is ik­ke har væ­ret ak­tivt in­vol­ve­ret i hol­det si­den for­ri­ge søn­dag ( 15. marts, red.). Han blev imid­ler­tid ik­ke sus­pen­de­ret som føl­ge af mang­len­de sport­s­li­ge re­sul­ta­ter el­ler øko­no­mi, « hed det sig i den læn­ge ven­te­de pres­se­med­del­el­se, der brød et halvt døgns run­gen­de tavs­hed fra Tin­koff - Saxos ho­ved­kvar­ter.

Fol­kesjæl

Det var en mail, som sag­tens kun­ne ud­lø­se en dum­pe­ka­rak­ter i mo­der­ne kom­mu­ni­ka­tions­stra­te­gi. For til­ba­ge eft er sus­pen­de­rin­gen af Bjar­ne Ri­is var sta­dig et bræn­den­de spørgs­mål om, hvad der egent­lig fi k for­hol­det mel­lem den rus­si­ske fi nans­mand og den dan­ske cy­kel­boss til at gå op i lim­nin­gen.

Man skal mu­lig­vis kun­ne løft e en fl ig af den rus­si­ske fol­kesjæl for at for­nem­me magt­men­ne­sket Tin­ko­vs tan­ke­gang. For selv om den ex­cen­tri­ske og hu­mør­sy­ge rig­mand ik­ke er po­li­ti­ker, lig­ger det ham hel­ler ik­ke fj er­nt at på­berå­be sig den magt, han har købt og be­talt. Så­dan spil­ler kla­ve­ret langt hen ad vej­en, hvor han kom­mer fra.

I tv- se­ri­en ’ Hou­se of Cards’ ind­ta­ger Lars Mik­kel­sen sik­kert rol­len som Ruslands ene­rå­di­ge præ­si­dent Vik­tor Pe­trov. Den mæg­ti­ge mand ved om no­gen, at mag­tens tin­de kræ­ver fast grund un­der fød­der­ne. Og mu­lig­vis en hård hånd, når det er på­kræ­vet.

» Hvis folk ik­ke kan li­de, hvad jeg la­ver, væl­ter de sta­tu­er. Der vil fl yde blod. Det er ka­os overalt, « på­pe­ger fi ktions­fi gu­ren Pe­trov på et tids­punkt med et nik til Vla­di­mir Pu­tin.

Ik­ke nyt­tig idi­ot

Nu er der et styk­ke fra in­ter­na­tio­nal stor­po­li­tik til cy­kel­sport. Hel­dig­vis. Men Oleg Tin­kov er for ærekær og en­ga­ge­ret til ba­re at væ­re nyt­tig idi­ot med bund­lø­se lom­mer. Og han har brug for at de­mon­stre­re, hvor ska­bet skal stå .

D et er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at Bjar­ne Ri­is og Oleg Tin­kov hav­de en kon­fron­ta­tion un­der Tir­reno- Adri­a­ti­co tid­li­ge­re på må­ne­den, som den fran­ske sportsavis L’Equipe var først til at løft e slø­ret for.

Al sund lo­gik vil­le til­si­ge, at Tin­kov i sin stræ­ben eft er ver- dens­her­re­døm­me på cy­kel­fron­ten hav­de stir­ret sig blind på et hold, hvor det svi­ne­dy­re nyind­køb, Pe­ter Sa­gan, hav­de travlt med at kø­re se­kun­dæ­re pla­ce­rin­ger ind, og hvor den span­ske kap­ta­jn, Al­ber­to Con­ta­dor, blev sat til vægs af den co­lom­bi­an­ske kla­trer Nairo Qu­in­ta­na.

Al­le­re­de in­den Al­ber­to Con­ta­dor gik småkold i sne­vej­ret mod Ter­mi­nil­lo på lø­bets kon­ge­e­ta­pe var stem­nin­gen mel­lem Ri­is og Tin­kov iføl­ge BTs op­lys­nin­ger på vej mod et nul­punkt.

Frokost med ven­ner­ne

Da Oleg Tin­kov gjor­de sin en­tré da­gen før start­skud­det på eta­pe­lø­bet Tir­reno- Adri­a­ti­co, for­ven­te­de han at se hol­dets sport­s­li­ge le­der stå væb­net til tæn­der­ne med tak­ti­ske over­vej­el­ser og en dug­frisk til­stands­rap­port for hol­det som hel­hed. Men Ri­is lod ven­te på sig eft er en frokost med sin hu­stru, An­ne Dort­he Tan­derup, og i go­de ven­ners lag.

I sig selv ik­ke hel­lig­brø­de. Men tun­gen på vægtskå­len for­di det fi k op­spa­ret fru­stra­tion til at eska­le­re og fø­re til den kon­fron­ta­tion, der nu har sendt Ri­is væk fra sit livs­værk.

En kil­de med ind­sigt i det in­dre liv på Tin­koff - Saxo pe­ger på, at Oleg Tin­kov over­lod for me­get af mag­ten til Ri­is, da han over­tog hol­det i de­cem­ber 2013.

Kon­fl ik­ten er klas­sisk i sin dra­ma­tur­gi. Ri­is har på pa­pi­ret kun­net ån­de og age­re frit i sin nye rol­le som sport­s­lig le­der. Helt uden det van­li­ge stres­smo­ment med at skul­le stam­pe pen­ge op af en kri­se­pla­get fi nans­ver­den. Men at skul­le kap­pe nav­le­stren­gen og ik­ke de­fi ne­re sig selv som hol- dets grund­læg­ger og ene­her­sker har væ­ret en stor mund­fuld. Især med en vild, hu­mør­svin­gen­de og cy­kel­be­gej­stret rus­ser stå­en­de i kulis­sen, sid­den­de i ba­ren el­ler på cyk­len sam­men med de ryt­te­re, hvis løn han be­ta­ler.

Magt­kamp er et umu­ligt be­greb at kom­me udenom. Ri­is har gen­nem­ført sto­re for­an­drin­ger over det se­ne­ste år. Un­der­vejs har det ko­stet off er­lam som den ta­lent­ful­de og in­tel­li­gen­te sport­s­di­rek­tør Fa­brizio Gu­i­di samt den vel­lid­te fransk­mand Phi­lip­pe Mau­du­it. Til gen­gæld har Ri­is trum­fet igen­nem, at den tid­li­ge­re Team CSC- pro­fi l Bob­by Julich sam­men med Da­ni­el He­a­ley nu dan­ner et co­a­chin­g­team med for­bil­le­de i Team Sky.

Ne­po­tis­me

Den vi­sion, Ri­is utvivl­s­omt har haft , er ble­vet vendt imod ham. For­di Bob­by Julich sam­men med den al­dren­de ita­li­e­ner Ivan Bas­so og for den sags skyld ud­næv­nel­sen af Ni­cki Sø­ren­sen i en ny rol­le som træ­ner og sport­s­di­rek­tør re­præ­sen­te­rer den grad af ne­po­tis­me, ven­ne­tje­ne­ster og old boys- net­værk, Ri­is ui­mod­sagt kun­ne im­ple­men­te­re i sin tid som hol­de­jer.

En an­den og li­ge så væ­sent­lig fak­tor lig­ger igen et sted i den men­ne­ske­li­ge psy­ke. Oleg Tin­ko­vs hu­mør­sving­nin­ger går fra det ek- sta­tisk dren­ge­de over at se et godt cy­kel­løb til det næ­sten pa­ra­noi­de, når han på en dår­lig dag rul­ler sig ud i ra­sen­de tira­der.

Den si­bi­risk- fød­te iværk­sæt­ter er al­tid på vagt over for at fø­le sig lø­bet om hjør­ner med. At omver­de­nen tror hans im­pe­ri­um er et stort tagselv- bord.

» Der er en ting, han ha­der me­re end no­get an­det. Og det er at bli­ve set på som end­nu en dum, rus­sisk pen­ge­mand, og at nog­le gør nar af ham på den be­kost­ning. Det tæn­der al­le hans fo­bi­er at bli­ve vur­de­ret så ste­reo­typt, « si­ger en kil­de til BT.

Sport­s­ligt er Bjar­ne Ri­is ryt­ter­nes mand.

Det bli­ver næ­sten ik­ke ty­de­li­ge­re il­lu­stre­ret, end da om­bej­le­de Pe­ter Sa­gan skift ede til Tin­koff - Saxo og blev en af spor­tens bedst be­tal­te med en årsløn i nær­he­den af 30 mio. kr.

Selv om det var Tin­ko­vs pen­ge, der var kon­trak­tens gla­sur, var det Ri­is og hans ev­ne som in­spira­tor og vej­le­der, der blev frem­hæ­vet.

» Jeg tror på mig selv, og jeg tror på Bjar­ne, « un­der­stre­ge­de Sa­gan på den før­ste træ­nings­sam­ling til­ba­ge i de­cem­ber.

Det sam­me har Al­ber­to Con­ta­dor sagt. Me­re end én gang.

Oleg Tin­kov, der­i­mod, er be­rømt og be­ryg­tet for at kun­ne in­stal­le­re frygt og stift e uro. Det er sjæl­dent frugt­bart. Med min­dre man el­sker den ka­os- te­o­ri, Oleg Tin­kov med et øk­se­hug om­sat­te til prak­sis ved at sus­pen­de­re Bjar­ne Ri­is. Fo­re­lø­big på ube­stemt tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.