Selv­føl­ge­lig lig­ner det en fy­ring

BT - - SPORTEN -

DER ER IN­GEN tvivl om, at Oleg Tin­kov har set sig godt gal i skral­den på Bjar­ne Ri­is – og at det er de­ci­de­ret mod­vil­je, der har få­et den rus­si­ske rig­mand til at sus­pen­de­re hol­dets tid­li­ge­re ejer. Selv­føl­ge­lig lig­ner det en fy­ring, der blot ven­ter på at bli­ve ef­fek­tu­e­ret. Alt an­det vil væ­re en kæm­pe over­ra­skel­se.

Der er hel­ler in­gen tvivl om, at den ene­ste, der af­gør Bjar­ne Ri­is’ frem­tid, er Oleg Tin­kov. Jeg til­la­der mig ba­re at min­de om, at den mand er sel­ve ind­be­gre­bet af ufor­ud­si­ge­lig­hed, når det kom­mer til drif­ten af cy­kel­hol­det. LAD OS LI­GE be­gyn­de med at slå fast, at for­hol­det mel­lem de to er iskoldt li­ge nu. Oleg Tin­kov er langt­fra til­freds med de præ­sta­tio­ner, der er le­ve­ret – og­så selv om det bli­ver un­der­stre­get, at de sport­s­li­ge re­sul­ta­ter ik­ke lig­ger til grund for sus­pen­de­rin­gen. Hav­de Al­ber­to Con­ta­dor vun­det Tir­reno- Adri­a­ti­co og Pe­ter Sa­gan Mila­no- San­re­mo, var Ri­is sta­dig boss.

Oleg Tin­kov er ra­sen­de over, at de enor­me sum­mer, han har pum­pet ind i hol­det, ik­ke ma­ni­feste­rer sig. Det gæl­der bå­de på ryt­ter­fron- ten, op­star­ten, træ­nings­lej­re­ne og he­le den sport­s­li­ge stab med Ri­is og hans årsløn på en mil­li­on eu­ro.

For tag ik­ke fejl. Nok har Oleg Tin­kov mil­li­ar­der i per­son­lig for­mue, og han er ik­ke ban­ge for at bru­ge dem, men hvis han fø­ler, han bli­ver ud­nyt­tet, er det en per­son­lig krig­ser­klæ­ring.

Oleg Tin­kov er skuf­fet over, at Bjar­ne Ri­is ik­ke har væ­ret me­re syn­lig ved lø­be­ne, og at der ik­ke fal­der stør­re ski­de­bal­ler af, når skuf­fel­ser­ne ind­fin­der sig. Den per­son­li­ge re­la­tion er me­re end an­strengt. DET ER DEN sum, der nu gør, at Bjar­ne Ri­is er sus­pen­de­ret. Ik­ke fy­ret, men sus­pen­de­ret. Det er da, hvad man må tol­ke ud fra årets mest ube­hjælp­som­me pres­se­med­del­el­se, som Tin­koff- Saxo ud­send­te i går. Lad os så li­ge ven­de, hvad ’ sus­pen­de­ret’ dæk­ker over.

Min tolk­ning er, at der kan væ­re fle­re år­sa­ger til, at Oleg Tin­kov ik­ke skri­der di­rek­te til fy­ring. Det kan væ­re, for­di der er nog­le kon­trakt­li­ge for­hold, som er bun­det op på Bjar­ne Ri­is.

Her tæn­ker jeg især på nav­nesponsoren Saxo Bank, hvor di­rek­tør Lars Sei­er Christensen al­drig har lagt skjul på, at det er Ri­is, han in­ve­ste­rer i. Der­for er det vel ik­ke utæn­ke­ligt, at kon­trak­ten in­de­hol­der en klau­sul, hvor man be­tin­ger sig, at Bjar­ne Ri­is har en le­den­de rol­le, hvis pen­ge­ne fort­sat skal fal­de. Og når man­den er sus­pen­de­ret, er han sta­dig tek­nisk en del af hol­det. Så en fy­ring her og nu kan med an­dre ord bli­ve en sær­de­les be­ko­ste­lig af­fæ­re for Tin­kov.

Men, for der er et men. Den an­den mu­lig­hed er, at Oleg Tin­kov har nå­et at su­ge luft ind og ik­ke har den klok­ke­kla­re løs­ning frem­over. Rus­se­ren var nødt til at læ­ne sig op ad Bjar­ne Ri­is, da han køb­te hol­det, for­di det var Ri­is, der lå in­de med den nød­ven­di­ge knowhow. Og i Bjar­ne Ri­is’ fra­vær er der ik­ke nød­ven­dig­vis den lo­gi­ske er­stat­ning på hol­det.

Ste­fa­no Fel­trin, hol­dets di­rek­tør, er blandt ryt­ter­ne mest kendt som en ivrig cy­kel­ryt­ter, der ger­ne vil kø­re med stjer­ner­ne på træ­nings­lej­re­ne – ik­ke nød­ven­dig­vis må­den, man ska­ber den for­nød­ne au­to­ri­tet på.

Ste­ven de Jongh vil­le som le­den­de sport­s­di­rek­tør væ­re det lo­gi­ske valg, men han er hel­ler ik­ke i kridt­hu­set ef­ter Tir­reno- Adri­a­ti­co, hvor Oleg Tin­kov øn­ske­de ham de­gra­de­ret og er­stat­tet af Bjar­ne Ri­is. Det blev som be­kendt ik­ke til no­get, hvil­ket an­gi­ve­ligt var den ud­lø­sen­de fak­tor i Ri­is’ sus­pen­de­ring. Men der er et magt­mæs­sigt vaku­um på hol­det, hvil­ket Tin­kov gi­vet­vis er pin­ligt be­vidst om. OLEG TIN­KOV ER en del af cy­kel­spor­ten, for­di han vil vin­de. Og nok er han emo­tio­nel, men han er ik­ke dum. Han ved, at ryt­ter­ne bli­ver mær­ket af uro­en – her­un­der Al­ber­to Con­ta­dor, der er nøg­len til den helt sto­re suc­ces. Han ved og­så, at i en sport som cyk­ling er for­skel­len mel­lem de bed­ste mar­gi­nal, og her vil den men­tale til­stand of­te væ­re af­gø­ren­de. Så af­vej­nin­gen vil væ­re, om han tror på, at sej­re­ne kom­mer med el­ler uden Bjar­ne Ri­is – med tan­ke på, hvad al­ter­na­ti­vet uden Ri­is er.

Hvis den ana­ly­se fal­der ud til Ri­is’ for­del, er mær­ke­li­ge­re ting sket, end at Tin­kov ven­der på en tal­ler­ken, om­end det vil væ­re en gi­gan­tisk over­ra­skel­se.

Det kun­ne me­get vel væ­re med Lars Sei­er Christensen som me­di­a­tor, for den dan­ske Saxo- chef har in­gen in­ter­es­se i den øje­blik­ke­li­ge ud­vik­ling. Han har Tin­ko­vs respekt og Bjar­ne Ri­is’ be­un­dring, så han er par­te­ra­pe­u­ten med mini­mal chan­ce for at red­de tvang­sæg­te­ska­bet.

SPORT­S­CHEF

Luf­ten er selvsagt iskold mel­lem Oleg Tin­kov ( tv.) og Bjar­ne Ri­is ef­ter rus­se­rens sus­pen­de­ring af Tin­kof­fSaxos dan­ske team ma­na­ger, og det vil væ­re en gi­gan­tisk over­ra­skel­se, hvis ik­ke sus­pen­de­rin­gen mun­der ud i en di­rek­te fy­ring. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.