Saxo Bank er gå­et i fly­ver­skjul

Trods sus­pen­de­rin­gen af Ri­is og spe­ku­la­tio­ner om, hvor­vidt Saxo Bank vil fort­sæt­te som sponsor, hol­der ban­ken kor­te­ne tæt ind til krop­pen

BT - - SPORTEN - TAVS­HED Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk ni­tr@ bt. dk

ONS­DAG 25. MARTS 2015

Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen Selv om den dan­ske in­ve­ste­rings­bank Saxo Bank i år smi­der et to­cif­ret an­tal sponsor­mil­li­o­ner i Oleg Tin­ko­vs cy­kel­hold, hol­der ban­ken fort­sat lav pro­fil om den nu­væ­ren­de kri­se in­ter­nt hos Tin­koff- Saxo, hvor Bjar­ne Ri­is er sus­pen­de­ret.

Tid­li­ge­re har Saxo Bank med ejer Lars Sei­er Christensen i spid­sen el­lers al­drig tid­li­ge­re tø­vet med at gå for­re­st i for­sva­ret af cy­kel­hol­det, når Bjar­ne Ri­is tid­li­ge­re har væ­ret i mod­vind. Men selv om Tin­kof­fSaxo i går be­kræf­te­de BTs af­slø­ring af, at Bjar­ne Ri­is of­fi­ci­elt er sus­pen­de­ret fra sin stil­ling som team ma­na­ger, vil Saxo Bank fort­sat ik­ke kom­men­te­re på tin­ge­nes til­stand i de­res mil­li­o­nin­ve­ste­ring. Hver­ken Lars Sei­er Christensen el­ler ban­kens kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling vil for­hol­de sig til, at Bjar­ne Ri­is ik­ke læn­ge­re spil­ler en ak­tiv rol­le om­kring cy­kel­hol­det.

I en klum­me spe­ku­le­rer BTs sport­s­chef, Jacob Staehelin, i, om år­sa­gen til ra­di­o­tavs­he­den er, at der i ban­kens sponsoraf­ta­le er en form for klau­sul, hvor Saxo Bank be­tin­ger sig, at Bjar­ne Ri­is har en le­den­de rol­le, hvis pen­ge­ne fort­sat skal fal­de. Med an­dre ord kan lu­re­pas­se­ri­et skyl­des, at Saxo Bank af­ven­ter, om sus­pen­de­rin­gen bli­ver veks­let til en fy­ring, som ban­ken her­ef­ter kan bru­ge som af­sæt til at la­de sponsora­tet bort­fal­de.

Me­get ty­der på exit

Ek­si­sten­sen af en så­dan klau­sul vil ik­ke over­ra­ske sponsor­eks­pert Thomas Ba­du­ra, der er in­de­ha­ver af Sponsor­Pe­op­le

» Man ser det ek­sem­pel­vis og­så in­den for mo­tor­sport, hvor man bin­der sponsora­ter op på kørere, « på­pe­ger Thomas Ba­du­ra.

I så fald gi­ver det god me­ning, at Saxo Bank for­hol­der sig af­ven­ten­de, så læn­ge der ik­ke er en af­kla­ring om­kring Ri­is’ an­sæt­tel­se.

» Jeg kan sag­tens for­stå, at de ven­ter for at se, hvad der sker, for­di det sta­dig er me­get ny in­for­ma­tion.

Saxo Bank- di­rek­tør Lars Sei­er Christensen har end­nu ik­ke ud­talt sig om Bjar­ne Ri­is’ sus­pen­de­ring.

Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.