’’

BT - - SPORTEN - Thomas Ba­du­ra

Jeg kan sag­tens for­stå, at de ven­ter for at se, hvad der sker, for­di det sta­dig er me­get ny in­for­ma­tion

Man står og­så over for en sæ­son, hvor man sand­syn­lig­vis har ar­ran­ge­ret events og be­gi­ven­he­der, og det er ting, hvor man er nødt til at vur­de­re, om de skal fuld­fø­res, « for­kla­rer han.

Thomas Ba­du­ra er dog ik­ke i tvivl om, hvor­dan Saxo Banks frem­tid på cy­kel­hol­det ser ud, hvis Ri­is ik­ke kom­mer til­ba­ge. Ban­ken og Bjar­ne Ri­is har gen­nem en år­ræk­ke kørt et tæt par­løb, hvor Saxo Bank re­elt har holdt liv i og red­det cy­kel­hol­det de gan­ge, da øko­no­mi­en har tru­et hol­dets ek­si­stens.

Der­for er det ude­fra set med kend­ska­bet til re­la­tio­nen mel­lem Saxo Bank og Bjar­ne Ri­is van­ske­lig at fo­re­stil­le sig, at cy­kel­hol­det vil kø­re vi­de­re med støt­te fra Saxo Banks mil­li­o­ner, hvis Ri­is ik­ke læn­ge­re er en frem­træ­den­de del af det.

» Jeg bli­ver over­ra­sket, hvis de fort­sæt­ter på sam­me ni­veau, hvis Bjar­ne Ri­is ik­ke er med. Mit bed­ste bud er, at vi vil se, at de træk­ker sig stil­le og ro­lig ud af cyk­ling, « si­ger han.

Thomas Ba­du­ra pe­ger på to år­sa­ger til, at Saxo Bank ik­ke vil fort­sæt­te sponsora­tet uden Ri­is:

» Det har ik­ke så me­get med ban­kens dan­ske kun­de­grup­pe at gø­re, men de­res op­bak­ning og tro på, at Ri­is er den ret­te at ha­ve om bord. For det an­det klæ­der det ik­ke en fi­nan­si­el virk­som­hed som Saxo Bank at bli­ve as­so­ci­e­ret med en mand som Oleg Tin­kov. «

Saxo Bank blev sponsor for det da­væ­ren­de Team CSC i ju­ni 2008, hvor­ef­ter hol­det kom til at hed­de Team CSC- Saxo Bank. I 2009 og 2010 var ban­ken enesponsor, men fik først SunGard som medsponsor i 2011, ind­til Oleg Tin­kov og Tin­koff Bank kom til i 2012.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.