DE STØR­STE OP

BT gi­ver dig her over­blik­ket over de vig­tig­ste øje­blik­ke i for­hol­det mel­lem Bjar­ne Ri­is og Oleg Tin­kov. I øje­blik­ket er Bjar­ne Ri­is sus­pen­de­ret. Men hvor­dan kom det der­til?

BT - - SPORTEN -

BJERG­KØR­SEL

Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg

Si­den som­me­ren 2012 har Oleg Tin­kov væ­ret en del af Bjar­ne Ri­is’ hver­dag. Rus­se­ren op­t­rå­d­te før­ste gang som medsponsor og si­den­hen som ejer.

Uden for ka­te­go­ri

Ka­te­go­ri 1

Ka­te­go­ri 2

Ka­te­go­ri 3

Ka­te­go­ri 4 Der har væ­ret go­de ti­der, men for det me­ste har Oleg Tin­kov og Bjar­ne Ri­is væ­ret på kant med hin­an­den. Tin­kov har blan­det sig me­re, end Bjar­ne Ri­is kun­ne øn­ske, og det har re­sul­te­ret i en magt­kamp mel­lem de to. Her får du over­blik­ket over stri­den. Alt fra de sport­s­li­ge op- og ned­t­u­re til Tin­ko­vs tal­ri­ge Twit­ter- ud­brud.

25/ 6- 2012

25/ 6- 2012

9/ 9- 2012

Oleg Tin­kov og Bjar­ne Ri­is får sam­men de­res før­ste sto­re tri­umf, da hol­dets sto­re stjer­ne, Al­ber­to Con­ta­dor, vin­der Vu­el­ta a Es­paña.

9/ 9- 2012

21/ 7- 2013

Tin­kov er langt­fra til­freds med ind­sat­sen i Frank­rig.

» Con­ta­dors løn mat­cher ik­ke hans ind­sats. Han er for rig og er ik­ke sul­ten nok. Det er min hold­ning, og den har jeg ret til. Han må ar­bej­de hår­de­re. « Oleg Tin­kov bli­ver en del af Team Saxo Bank – der nu skal hed­de Team Saxo Bank- Tin­koff Bank.

Over for BT af­vi­ser han bil­le­det om, at rus­si­ske for­ret­nings­mænd er kor­rup­te.

» At si­ge at al­le rus­si­ske for­ret­nings­mænd er kor­rup­te, sva­rer til at si­ge, at al­le dan­ske mænd er ho­mo­seksu­el­le, for­di de kan bli­ve gift i je­res land. «

23/ 7- 2013

2/ 12- 2013

20121/7- 2013 23/ 7- 3

ONS­DAG 25. MARTS 2015 Oleg Tin­kov er ny she­rif i by­en. Det gør han klart, da han bli­ver bedt om at for­hol­de sig til do­ping i cy­kel­spor­ten.

» Jeg har nult­o­le­ran­ce over for do­ping, så lad os ba­re stop­pe her. Fuck je­res do­pings­pørgs­mål. Jeg er li­geg­lad med do­ping. « Tin­kov mel­der på Twit­ter, at han stop­per som sponsor.

Se­ne­re kom­mer det frem, at brud­det mel­lem ham og Bjar­ne Ri­is sker, eft er at Tin­kov har øn­sket langt me­re ind­fl ydel­se.

2/ 12- 2013

joko@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.