P- OG NED­T­U­RE

BT - - SPORTEN - Fo­to: Nils Meilvang og Iris

ONS­DAG 25. MARTS 2015

27/ 7- 2014

På trods af, at Al­ber­to Con­ta­dor må ud­gå eft er 10. eta­pe i Tour de Fran­ce og den sam­le­de Tour- sejr går til Chris Froo­me, red­der hol­det en del af æren ved at vin­de tre eta­pe­sej­re og bjerg­trøj­en. Tin­kov er en glad ejer.

» Vi skal fejre det med Dom Pe­rig­non. Fransk champag­ne, for det er jo et fransk løb!. «

27/ 7- 2014

14/ 9- 2014

Den span­ske stjer­ne ret­ter op på Tour de Fran­ce- fa­dæ­sen og vin­der Vu­el­ta a Es­paña. Tin­kov er lyk­ke­lig.

» Det er min før­ste sejr i en Grand Tour som hol­de­jer. Jeg er stolt over Con­ta­dor. «

14/ 9- 2014

17/ 3- 2015

Iføl­ge den fran­ske avis L’Equipe stø­der Oleg Tin­kov og Bjar­ne Ri­is heft igt sam­men i en magt­kamp un­der det ita­li­en­ske løb Tir­reno- Adri­a­ti­co, da rus­se­ren er ra­sen­de over, at Con­ta­dor bli­ver sat til vægs af den væv­re co­lum­bi­a­ner Nairo Qu­in­ta­na.

Tin­kov ret­ter sin vre­de mod stjer­ne­ryt­te­ren Pe­ter Sa­gans ind­sats, kræ­ver sport­s­di­rek­tør Ste­ven de Jongh de­gra­de­ret og an­gri­ber Ri­is ver­balt.

17/ 3- 2015

23/ 3- 2015

BT er­fa­rer, at Bjar­ne Ri­is er ble­vet sus­pen­de­ret fra hol­det.

Der sen­des en mail ud til hol­dets 80 an­sat­te om­kring be­slut­nin­gen, men det be­grun­des ik­ke, hvor­for Ri­is er ble­vet sus­pen­de­ret.

De an­sat­te er ryste­de over be­slut­nin­gen, der kom­mer, eft er at Ri­is og Tin­kov læn­ge har væ­ret på kol­li­sions­kurs.

23/ 3- 2015

24/ 3- 2015

Tin­koff - Saxo ud­sen­der en pres­se­med­dde­lel­se, hvor man be­kræft er, at Ri­is er ble­vet sus­pen­de­ret, men at der end­nu ik­ke er ble­vet ta­get en be­slut­ning om hans frem­tid.

Des­u­den af­vi­ses det, at sus­pen­de­rin­gen er sket på grund af dår­li­ge re­sul­ta­ter el­ler øko­no­mi­ske år­sa­ger.

» Der er fuld til­lid til den sport­s­li­ge le­del­se og ryt­ter­ne, « ly­der det.

24/ 3- 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.