Ni dan­ske­re og Con

Ad­skil­li­ge ryt­te­re med dansk pas, den ab­so­lut­te stjer­ne sport­s­di­rek­tø­rer ri­si­ke­rer at få spar­ket sam­men med Bjar­ne Ri­is

BT - - SPORTEN - I FA­REZO­NEN Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk NI­CKI SØ­REN­SEN MAT­TI BRES­CHEL LARS MI­CHA­EL­SEN AL­BER­TO CON­TA­DOR

Det er ik­ke ba­re Bjar­ne Ri­is’ frem­tid i pro­fes­sio­nel cy­kel­sport, der kan sæt­tes spørgs­måls­tegn ved ef­ter BTs af­slø­ring af den sus­pen­de­ring, som har sat Tin­koff- Saxos tid­li­ge­re hol­de­jer fra be­stal­lin­gen.

SPORT­S­DI­REK­TØR.

Slut­te­de kar­ri­e­ren ef­ter sæ­so­nen 2014 og fik en tjans som sport­s­di­rek­tør, men og­så med li­cens til at kig­ge ryt­ter­ne ef­ter i de­res respek­ti­ve træ­nings­pro­gram­mer. Er ud­præ­get Ri­is’ mand med hvad der­af føl­ger. Bå­de ryt­te­re og sport­s­di­rek­tø­rer med dansk pas må i høj grad kun­ne mær­ke as­fal­ten bræn­de un­der sig ef­ter et op­gør mel­lem hol­dets rus­si­ske pen­ge­mand og den dan­ske cy­kel­boss.

BT præ­sen­te­rer her de mest cen­tra­le per­so­ner, der kan bli­ve ramt.

FIK FOR­LÆN­GET SIN

kon­trakt for et år med ud­løb ef­ter sæ­so­nen 2015. Bres­chel var i al­ler­hø­je­ste grad i Tin­ko­vs sig­te­korn ef­ter Mila­no- San­re­mo, hvor rus­se­ren kald­te dan­ske­rens kør­sel ’ lat­ter­ligt dum’. Bres­chel stod over for en sæ­son, hvor han skul­le kæm­pe mod Pe­ter Sa­gans skyg­ge og ska­be re­sul­ta­ter på egen hånd. Er en dyg­tig og respek­te­ret spe­ci­a­list i en­da­ge­sløb og så sent som ved VM sid­ste år me­get tæt på kar­ri­e­rens tred­je me­dal­je.

SPORT­S­DI­REK­TØR.

Tid­li­ge­re ryt­ter hos Ri­is og an­er­kendt som en me­get vel­for­be­redt lo­gi­sti­ker med fin for­nem­mel­se for det tak­ti­ske. Mi­cha­el­sens kar­ri­e­re er dog og­så nært for­bun­det med Ri­is, og den tid­li­ge­re bro­stens­spe­ci­a­list over­le­ver næp­pe en magt­kamp mel­lem den nu­væ­ren­de og tid­li­ge­re hol­de­jer.

JESPER NY­BO RI­IS

PRO­JEKT­LE­DER HOS SAXO BANK.

Bjar­ne Ri­is’ søn er an­sat af Saxo Bank som pro­jekt­le­der for Saxo Sport, en ek­slu­siv cy­kel­klub for kun­der og er­hvervs­folk med pas­sion for cyk­ling, og han bli­ver ik­ke som så­dan be­rørt af brud­det mel­lem far­mand og Tin­kov. Dog er det usik­kert, hvor­dan Saxo Bank for­hol­der sig til sponsora­tet af cy­kel­hol­det frem­over, og om Saxo Sport- cy­kel­klub­ben sta­dig skal ha­ve sam­me be­vå­gen­hed.

ONS­DAG 25. MARTS 2015

HAR FOR GAN­SKE

ny­lig gi­vet bå­de Ri­is og Oleg Tin­kov håndslag på at vil­le kø­re på hol­det i 2016. Der­med vil­le den 32- åri­ge spa­ni­er plan­mæs­sigt sæt­te punk­tum for kar­ri­e­ren på det hold, han kom til i 2011. I for­bin­del­se med sus­pen­de­rin­gen af Ri­is ud­tal­te Con­ta­dor i går, at ’ han er me­get vig­tig for mig’. Det vi­des end­nu ik­ke, om det får den span­ske stjer­ne til at over­ve­je sin frem­tid på hol­det.

Fo­to: Nils Meilvang, Claus Fi­sker, Hen­ning Bag­ger, Thomas Lek­feldt, As­ger La­de­fo­ged, Thomas Sjørup, AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.