DEN MOD­NE­DE RE

I aft en run­der Chri­sti­an Erik­sen, der af Tot­ten­ham- leg­en­den Jür­gen Kl­in­s­mann kal­des for ’ et ex­cep­tio­nelt ta­lent’, 50 land­skam­pe for Dan­mark. Og han gør det mod Kl­in­s­manns hold, USA

BT - - SPORTEN -

LAND­SKAMP ne­vær­dig in­ter­na­tio­nal er­fa­ring. I dag er han en pro­fi l i Tot­ten­ham – i ver­dens mest prom­ove­re­de liga, Pre­mi­er Le­ague.

Og­så på lands­hol­det er han vok­set. Han er ble­vet den cen­tra­le spil­ler i det off en­si­ve spil og en byg­ge­sten til bå­de nu­ti­den og frem­ti­den. Alt det er sket, mens den ene land­skampsnål eft er den an­den er sat i trøj­en. Nu når han 50 kort eft er sin 23 års- fød­sels­dag. Halvan­det år før Mi­cha­el Laud­rup gjor­de det – og to et halvt år in­den Bri­an Laud­rup kun­ne fejre sam­me skar­p­t­hjør­ne­de ju­bilæum.

» Jeg er rig­tig glad for, at jeg er, hvor jeg er. Et sted, hvor jeg har prø­vet rig­tig me­get og ken­der tin­ge­ne. Jeg er ik­ke nervøs på sam­me må­de, som jeg var før. Hver­ken på ba­nen el­ler uden­for. Jeg er mod­net og har få­et me­re er­fa­ring, « si­ger Chri­sti­an Erik­sen om rej­sen mod de 50.

Ros fra iko­net Kl­in­s­mann

De 50 bli­ver uden tvivl til fl ere. Man­ge fl ere. Fak­tisk vil det væ­re en over­ra­skel­se, hvis Chri­sti­an Erik­sen ik­ke slår Pe­ter Sch­mei­chels land­skam­pre­kord, der ly­der på 129 op­træ­de­ner i rødt og hvidt. Den dag lig­ger dog man­ge år ude i frem­ti­den. Så Erik­sen ta­ger én mær­ke­dag ad gan­gen.

» Jeg tæn­ker ik­ke over at slå re­kor­der. Nu, da jeg spil­ler min land­skamp num­mer 50, tæn­ker jeg selv­føl­ge­lig over an­tal­let. Det er no­get, jeg gør, når der er milepæ­le. Og det er der nu. Det er me­get spe­ci­elt at ha­ve spil­let 50 kam­pe al­le­re­de nu. Det er jeg ut­ro­ligt glad for, og det er og­så en ca­deau til land­stræ­ne­ren for at ha­ve gi­vet mig chan­cen hver gang, « ly­der det fra Erik­sen, der kan fejre sit ju­bilæum mod USA og ik­ke mindst et af de stør­ste iko­ner no­gen­sin­de i hans nu­væ­ren­de klub, Tot­ten­ham.

Tot­ten­ham- leg­en­den Jür­gen Kl­in­s­mann står på USAs si­de­linje i Aar­hus i aft en, og er der én spil­ler, den tid­li­ge­re ty­ske ver­dens­me­ster glæ­der sig til at se, er det ju­bila­ren Erik­sen.

» Han er et ex­cep­tio­nelt ta­lent. Det er der­for, han er i Tot­ten­ham, « si­ger Kl­in­s­mann gri­nen­de, da BT spør­ger ind til hans bil­le­de af den dan­ske kre­a­tør.

» Nej, han er fan­ta­stisk ta­lent­fuld. Når jeg ser ham og nog­le af hans Godt fem år ef­ter sin de­but spil­ler Chri­sti­an Erik­sen i af­ten sin lands

kamp num­mer 50 for Dan­mark, og det glæ­der han sig til. Mod­stan­de­ren er USA, der har den tid­li­ge­re ty­ske ver­dens­me­ster Jür­gen Kl­ins

mann ( th.) som træ­ner. Fo­to: Hen­ning Bag­ger og AFP

ONS­DAG 25. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.