EKORDSÆTTER

BT - - SPORTEN -

ONS­DAG 25. MARTS 2015 mål i den­ne sæ­son, er han for­skel­len i man­ge kam­pe. Han kan tæn­de på in­gen­ting, og man skal al­tid væ­re me­get op­mærk­som og skarp på ham. At ha­ve den slags spil­le­re på dit hold gi­ver en gnist og mu­lig­hed for at gø­re en for­skel, når det vir­ke­lig be­ty­der no­get. Så jeg er spændt på at se ham på ba­nen, « fort­sæt­ter Kl­in­s­mann, der trods blot et år i den hvi­de Tot­ten­ham­trø­je er en af klub­bens mest el­ske­de fi­gu­rer gen­nem ti­der­ne.

Hvad vi­ser det, når en spil­ler i en al­der af ba­re 23 år når 50 land­skam­pe?

» Det vi­ser, at han er me­get fo­ku­se­ret og mo­den. Han vil selv­føl­ge­lig ha­ve op- og ned­t­u­re, som al­le spil­le­re i ver­den har, men når man al­le­re­de i den al­der har 50 land­skam­pe, vi­ser det et dri­ve og en in­dre sult. El­lers vil­le du ik­ke væ­re dér al­le­re­de. For­hå­bent­lig be­hol­der Erik­sen den sult og ta­ger Dan­mark til EM næ­ste år og VM i Rusland. I har et helt spe­ci­elt ta­lent i ham, « fast­slår Kl­in­s­mann.

Det nor­ma­le lands­hold

Og sul­ten har Chri­sti­an Erik­sen. Sul­ten til at fø­re det hold, der be­ty­der så me­get, bå­de fremad og opad. end det han hav­de for fem år og 49 kam­pe si­den.

» Lands­hol­det er ble­vet no­get nor­malt. No­get me­get gen­ken­de­ligt. Der kom­mer of­te ud­skift­nin­ger med for­skel­li­ge spil­le­re. En­gang var jeg en af de ud­skift­nin­ger. Nu ser jeg an­dre, der kom­mer med og ry­ger ud igen. På den må­de ser jeg, hvad det hand­ler om udenom, « for­kla­rer fyn­bo­en.

Han ved nu, hvad det hand­ler om. Bå­de på ba­nen og i kulis­ser­ne, hvor han i sel­skab med Da­ni­el Ag­ger, Wil­li­am Kvist og Lars Ja­cob­sen ud­gør lands­hol­dets spil­ler­råd. Et råd, der træf­fer be­slut­nin­ger­ne og ta­ger kam­pe­ne mod DBU – som ek­sem­pel­vis i den net­op over­stå­e­de kon­flikt. Men spil­ler­rå­det er og­så top­pen af lands­hol­dets hie­rar­ki – og et op­lagt sted at hver­ve Dan­marks kom­men­de an­fø­rer.

Ag­ger, Kvist og Lars Ja­cob­sen er al­le ved at væ­re lidt op­pe i åre­ne. Du sid­der al­le­re­de i spil­ler­rå­det. Er du Dan­marks næ­ste an­fø­rer?

» Det er op til land­stræ­ne­ren. Får jeg det til­budt, ta­ger jeg ger­ne imod. Jeg tror, at al­le ger­ne vil væ­re an­fø­rer for de­res lands­hold. Men det er ik­ke et mål som så­dan. Som ty­pe er jeg må­ske ik­ke den mest ind­ly­sen­de an­fø­rer på et hold, « si­ger den tid­li­ge­re OBer.

» Li­ge nu er jeg godt til­freds med de an­fø­re­re, vi har. Selv­føl­ge­lig er de an­dre i spil­ler­rå­det lidt æl­dre, end jeg er, så jeg prø­ver at ta­ge ved læ­re. Det er og­så en af år­sa­ger­ne til, jeg er med. Så jeg, når de stop­per, ved lidt me­re, end de an­dre, der er lidt yn­gre. «

Og det gør Chri­sti­an Erik­sen. Han ved me­get me­re, end han gjor­de en­gang. Det fejrer han i af­ten med end­nu en halv­li­ge­gyl­dig ven­skabs­kamp på et køligt sta­dion. Den­ne gang fem år æl­dre og ik­ke mindst 50 kam­pe klo­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.