Drøm­mer om FCK

Ni­ck­las Bendt­ner vil ger­ne en­gang i frem­ti­den spil­le for Lø­ver­ne

BT - - SPORTEN - TANKEFLIRT Sø­ren Hang­høj Kristensen srkr@ spor­ten. dk Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Er Ni­ck­las Bendt­ner løs­nin­gen på FC Kø­ben­havns scor­ings­pro­blem?

På pa­pi­ret bur­de sva­ret væ­re nej, men me­re og me­re ty­der på, at et æg­te­skab mel­lem Dan­marks stør­ste fod­bold­klub og lan­dets mest pro­fi­le­re­de fod­bold­navn er an­det og me­re end blot et spæn­den­de tankeeksperiment.

For et par uger si­den sad Bendt­ner ved si­den af FCK­di­rek­tør Anders Hørs­holt un­der der­by­et mod Brønd­by, og i sid­ste uge kun­ne BT så for­tæl­le om de ind­le­den­de ma­nøv­rer om­kring det, der kan en­de i en end­nu me­re op­sigtsvæk­ken­de trans­fer end den, der i som­mer brag­te Da­ni­el Ag­ger hjem til den blågu­le ve­s­tegn.

Hi­sto­ri­en er, at FCKs sto­rak­tio­nær Erik Skjær­bæk ger­ne ser lands­holds­an­gri­be­ren i den hvi­de trø­je med løven på bry­stet. Sam­ti­dig har FCK- træ­ner Stå­le Sol­bak­ken me­re end én gang talt med Bendt­ner om net­op et skif­te til Par­ken.

Talt med Stå­le Sol­bak­ken

Nu åb­ner Ni­ck­las Bendt­ner op om net­op dis­se sam­ta­ler.

» Jeg har snak­ket med Stå­le Sol­bak­ken et par gan­ge, men vi har ik­ke snak­ket de­ci­de­ret fod­bold og klubs­kif­te. Vi har me­re snak­ket ge­ne­relt. Al­le ved, jeg har en drøm om en dag at spil­le i FCK. Men hvor­når den dag bli­ver, er der ik­ke no­gen, der ved, « si­ger Bendt­ner til BT.

» Jeg har holdt med FCK, si­den jeg var en lil­le dreng, så der er ik­ke no­get una­tur­ligt i, at jeg ta­ger i Par­ken. Si­den Anders ( Hørs­holt, red.) trå­d­te til, og Don Ø ( Flem­m­ing Øster­gaard, red.) stop­pe­de, har jeg få­et et for­hold til ham, og vi kan godt li­de at se fod­bold sam­men, når jeg har mu­lig­hed for at væ­re hjem­me, « fort­sæt­ter Bendt­ner, der fle­re gan­ge har væ­ret ved FCK- di­rek­tø­rens si­de un­der kam­pe med Superligaens øje­blik­ke­li­ge num­mer to.

FC Kø­ben­havn vil Bendt­ner – og Bendt­ner vil FCK. Det sto­re spørgs­mål er blot hvor­når?

Står det til kø­ben­hav­ner­ne er den­ne som­mer et op­lagt tids­punkt. FCK har pro­ble­mer med målscor­in­gen, og sam­ti­dig sid­der Bendt­ner på et yder­ligt man­dat i sin ty­ske klub, Wol­fsburg. Teg­ne­ne i sol, må­ne og stjer­ner er alt­så til ste­de for et højst iøj­ne­fal­den­de klubs­kif­te.

Uvæ­sent­ligt tids­punkt

Hvor re­a­li­stisk er det, at det kan ske al­le­re­de til som­mer?

» Man kan si­ge, det er ure­a­li­stisk at snak­ke om på nu­væ­ren­de tids­punkt. Især med jer ( pres­sen, red.). Jeg har kon­trakt med Wol­fsburg og har på nu­væ­ren­de tids­punkt pla­ner om at bli­ve dér, « ly­der det fra Bendt­ner, in­den han end­nu en­gang un­der­stre­ger øn­sket om en dag at op­træ­de for ’ By­ens Hold’.

» En el­ler an­den dag hå­ber jeg at kom­me til at spil­le i FCK. Jeg kan ik­ke si­ge så me­get me­re end det. Tids­punk­tet er uvæ­sent­ligt. Jeg kom til KB som 10- årig og har al­tid haft en drøm om at spil­le for FCK. Det er no­get, jeg al­tid ger­ne har vil­let, « si­ger an­gri­be­ren, der var i FCKs mo­der­klub, ind­til han som 16- årig skif­te­de til Ar­se­nal – uden en

ONS­DAG 25. MARTS 2015 første­holdskamp på cv’et.

Til­knyt­nin­gen til FCK er alt­så stor – og det sam­me er den til by­en Kø­ben­havn. Bendt­ner er født på Ama­ger, han har lej­lig­hed på H. C. An­der­sens Bou­le­vard, og hans kæ­re­ste, sku­e­spil­le­ren Julie Zan­gen­berg er og­så hjem­me­hø­ren­de i by­en.

Går alt det – pri­vat­liv og sport­s­li­ge am­bi­tio­ner - op med en or­dent­lig sjat øko­no­mi, kan Dan­marks lands­holds­an­gri­ber num­mer ét må­ske al­le­re­de til som­mer kal­de Te­lia Par­ken for sin hjem­me­ba­ne på me­re end én må­de.

Ni­ck­las Bendt­ner kan hav­ne i FC Kø­ben­havn al­le­re­de til som­mer, selv­om han fast­slår, at han på nu­væ­ren­de tids­punkt vil bli­ve i Wol­fsburg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.