Slip­per bil­ligt

Sa­gen om til­svært­ning af Mads Hol­ger får til­sy­ne­la­den­de in­gen kon­se­kven­ser for de in­vol­ve­re­de par­ter

BT - - NYHEDER - Thomas Nør­mark Krog tnk@ bt. dk kar­ker@ bt. dk Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen og Sø­ren Bid­strup

KOKS I PAR­TI­ET

An­dreas Kar­ker Sa­gen om mu­lig bag­va­skel­se hos Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti en­der eft er alt at døm­me helt uden kon­se­kven­ser.

BT af­dæk­ke­de i for­ri­ge uge mail og lyd­op­ta­gel­ser, der af­slø­re­de, hvor­dan par­tiets pres­se­rå­d­gi­ver og by­rå­ds­med­lem Mor­ten Sche­els­beck sam­men med par­ti­fæl­ler­ne Ni­chlas Vind og Ru­ne Kristensen til­ba­ge i juli 2014 for­søg­te at til­svær­te par­tiets fol­ke­tings­kan­di­dat Mads Hol­ger. En sag, der fi k en lo­kal kreds­for­mand til at ad­va­re den da­væ­ren­de par­ti­le­der Lars Bar­fo­ed om ’ re­ne ma­fi ame­to­der’ i par­ti­et.

» Jeg er cho­ke­ret over, at jeg som til­lids­mand i par­ti­et skal væ­re vid­ne til, at le- del­sen af par­ti­et ik­ke gri­ber ind over for urent trav af den ka­rak­ter. Det er jo for­søg på bag­va­skel­se af Mads Hol­ger på et helt uri­me­ligt grund­lag. Det er re­ne ma­fi ame­to­der. Jeg har til­tro til, at den nye le­del­se vil bak­ke mig op i, at den slags ik­ke frem­over fo­re­kom­mer i Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti, « sag­de den kon­ser­va­ti­ve kreds­for­mand i Tår­n­by og ho­ved­be­sty­rel­ses­med­lem Bri­an Møl­leb­jerg den 10. marts til BT.

Si­den har sa­gen væ­ret fuld­stæn­dig mørklagt fra par­tiets si­de, da al­le par­ter har få­et mund­kurv på. Nu for­tæl­ler Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­tis par­ti­se­kre­tær Sø­ren Vand­sø dog, at par­ti­le­del­sen ik­ke gør me­re ved sa­gen. I ste­det er det op til de to fol­ke­tings­kan- di­da­ter Ru­ne Kristensen og Mads Hol­gers kreds­for­mænd at be­slut­te, om sa­gen skal ha­ve kon­se­kven­ser.

Kamp­ha­ner

» Jeg har bedt de kred­se, hvor de to kamp­ha­ner er op­stil­let, ta­ge en ind­gå­en­de drøft el­se med dem om, hvor­vidt de me­ner, at de op­ført sig på en for par­ti­et hen­sigts­mæs­sig må­de. Det er ude i kred­se­ne, man op­stil­ler kan­di­da­ter, og det er der­for og­så der, at en dis­kus­sion af den­ne ka­rak­ter hø­rer hjem­me, « si­ger Sø­ren Vand­sø, der hen­vi­ser til Ru­ne Kristensen og Mads Hol­ger.

BT har af­dæk­ket, hvor­dan Ru­ne Kristensen var cen­tral i for­sø­get på bag­va­skel­se, men hver­ken i Sla­gel­se- kred­sen el­ler i Guld­borgs­und- kred- sen, hvor den tid­li­ge­re KU­for­mand er op­stil­let som fol­ke­tings­kan­di­dat, øn­sker kreds­le­del­sen at ud­ta­le sig om sa­gen. Fak­tum er dog, at han fort­sat er op­stil­let som kan­di­dat.

Til gen­gæld bli­ver Mads Hol­ger bak­ket op af sin for­mand i Bal­lerup- kred­sen Lars Hjelmq­vist.

» Jeg har talt med Mads Hol­ger og hørt hans for­kla­ring. Vi bak­ker fuldt op om ham, som er en glim­ren­de kan­di­dat for par­ti­et. Der er in­gen tvivl om, at den­ne sag har styr­ket ham, for­di han har hånd­te­ret den så or­dent­ligt. De, jeg el­lers har talt med i par­ti­et, til­ken­de­gi­ver klart det sam­me, « si­ger Lars Hjelmq­vist.

Hvad me­ner du om de ting, der er fo­re­gå­et i par­ti­et?

» Det er be­stemt ik­ke sær­lig rart, men jeg har til­tro til, at an­dre i mit par­ti ta­ger de rig­ti­ge be­slut­nin­ger, « si­ger han.

In­gen kom­men­ta­rer

Mads Hol­ger selv si­ger i dag om sa­gen:

» Jeg har gan­ske som van­ligt in­gen kom­men­ta­rer til den­ne sag, men skul­le jeg gø­re en und­ta­gel­se, vil­le det blot væ­re for at be­mær­ke det kuri­ø­se for­hold, at man fi nder an­led­ning til at be­teg­ne mig som ’ en kamp­ha­ne’ med tan­ke på, at jeg un­der hen­syn­ta­gen til mit par­tis vel net­op ik­ke har øn­sket at bi­dra­ge til den­ne hi­sto­rie, hvor god grund jeg end måt­te ha­ve haft her­til. «

Sa­gen har hel­ler ik­ke haft no­gen kon­se­kven­ser for Mor­ten Sche­els­beck, der for­sat er an­sat på Chri­sti­ans­borg som pres­se­rå­d­gi­ver for kon­ser­va­ti­ve fol­ke­tings­med­lem­mer.

» I for­hold til Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­tis me­d­ar­bej­de­re så kom­men­te­rer vi na­tur­lig­vis ik­ke me­d­ar­bej­der­for­hold, « si­ger Sø­ren Vand­sø.

De to ’ kamp­ha­ner’ Ru­ne Kristensen og Mads Hol­ger slip­per til­sy­ne­la­den­de bil­ligt fra stri­den hos De Kon­ser­va­ti­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.