Lad fed­tet væ­re i fred

BT - - DEBAT - SUND­HED FT- kan­di­dat i Kø­ben­havns Stor­kreds for Ven­stre MAT­CH­FIXING VU Mid­del­fart

Colette Brix

Så er sund­heds­guru­er­ne gå­et sund­hed­s­a­mok igen.

Dan­sker­ne skal kig­ge eft er ’ Nøg­le­huls­mær­ket’, når de kø­ber ind, for Fø­de­va­re­sty­rel­sen vil ha­ve, at mær­ket skal vi­se os dan­ske­re, hvad der er sundt og godt for os at kø­be. Der er end­da en sund kon­tor­chef fra Fø­de­va­re­sty­rel­sen, der har ud­talt, at hun fo­re­træk­ker, at dan­sker­ne æder le­ver­postejs­mad­der i ste­det for de sal­te spe­gepøl­semad­der. Der er alt for me­get fedt i spe­gepøl­se li­ge­som i man­ge oste. Så vi skal hol­de os fra at put­te det stads i mun­den, uf!

Vi er så død­træt­te af al­le de sund­heds­guru­er, der den ene dag for­døm­mer, at dan­sker­ne væl­ger stegt fl æsk og per­sil­lesovs, og den næ­ste dag la­der den dan­ske fri­ka­del­le med rød­kål li­de dø­den.

Hvor­for bli­ver dan­sker­ne ved med at spi­se de fø­de­va­rer, som eli­ten prø­ver at få dem til at hol­de op med at spi­se? Det er gan­ske en­kelt for­di, dan­sker­ne kan li­de stegt fl æsk, fri­ka­del­ler og spe­gepøl­se. Så stop al den ide­o­lo­gi og brug dog je­res tid på no­get an­det. Al­le de for­ban­de­de sund­heds­mær­ker er der in­gen, der gi­der at glo på læn­ge­re, og ad­vars­ler om dit og dat hjæl­per hel­ler ik­ke. Vi be­hø­ver ik­ke eks­pert­væl­det til at hjæl­pe os til at væl­ge, hvad vi put­ter i mun­den.

Ni­co­lai Løv­gret

Jør­gen Ar­bo- Bæhr ( EL) har ud­talt, at man skal for­by­de li­ve­bet­ting, for­di der er ri­si­ko for mat­ch­fi xing. Mit pro­blem er ba­re, at jeg ik­ke kan se, hvor­dan det skal hjæl­pe? Man skal da ik­ke straff e de for­ker­te. Hvis jeg har lyst til at bru­ge mi­ne pen­ge på at spil­le på net­tet, så skal jeg ha­ve lov til det. Li­ge­som Jør­gen Ar­bo- Bæhr selv skal be­stem­me, hvor­dan han bru­ger si­ne pen­ge. Nej tak til fl ere lat­ter­li­ge for­bud.

Stegt flæsk med per­sil­lesovs er DKs na­tio­nal­ret. Fo­to: Pre­ben Mad­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.