De skal pres­ses

ME­NER

BT - - DEBAT -

0 pro­cent. Så me­get er bi­drags­sat­ser­ne på dan­sker­nes bo­lig­lån i re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne ste­get de se­ne­ste fem år. 60 pro­cent. For den sam­me ser­vi­ce som før. Det er im­mer­væk en del.

Langt de fl este dan­ske­re har ba­re ik­ke lagt mær­ke til det, for­di ren­ten i sam­me pe­ri­o­de er tord­net ned. FOR RE­AL­KRE­DI­TIN­STI­TUT­TER­NE ER det vold­som­me sum­mer, man har for­ø­get ind­tje­nin­gen med. Og som for­bru­ger er det van­ske­ligt at gen­nem­skue, om stig­nin­ger­ne er fair nok, for na­tur­lig­vis før­te fi nanskri­sen re­gu­le­ring med sig - der skul­le læ­res af fejl. De krav, der blev ind­ført, er nok og­så brugt som fi gen­blad i rig må­le­stok, når bi­drags­sat­ser­ne ry­ger op. MEN: DET VAR ik­ke på den al­min­de­li­ge bo­li­ge­jer, re­al­kre­dit­ten hav­de de sto­re tab. Langt, langt de fl este bo­li­ge­je­re kun­ne be­ta­le, hvad de skyld­te - for dem var straff en, at de blev tek­nisk in­sol­ven­te og der­med stavns­bun­det til de­res bo­lig.

Men det er selv­sam­me bo­li­ge­je­re, som nu skal afl eve­re en sta­dig stør­re an­del af bo­li­g­ud­gif­ter­ne til de sto­re sel­ska­ber. OP­FOR­DRIN­GEN ER DER­FOR: Pres dit re­al­kre­di­tin­sti­tut. Hvis man er en god kun­de, så bed an­dre om et til­bud og for­søg med dem at pres­se bi­dra­get ned. De fl este vil­le gø­re det sam­me, hvis man kø­ber en bil, et fj ern­syn el­ler et mo­bi­la­bon­ne­ment. Her er end­da ta­le om en ud­gift , som over tid er af ret an­se­e­lig stør­rel­se.

Selv­føl­ge­lig er det i al­les in­ter­es­se, at der er en sund re­al­kre­dit­sek­tor i Dan­mark, men bran­chen har et for­kla­rings­pro­blem, som man bør ta­ge al­vor­ligt, når ge­byr­skru­en får nok et vrid. El­lers vil po­li­ti­ker­ne med sik­ker­hed be­gyn­de at udtæn­ke lov­for­slag, hvil­ket ik­ke nød­ven­dig­vis er vej­en frem.

Der bør væ­re sund kon­kur­ren­ce nok til at sæt­te den ret­te pris uden Chri­sti­ans­borgs ind­blan­ding.

Sund kon­kur­ren­ce bli­ver end­nu sun­de­re, når kun­der­ne rå­ber op. Så det er ba­re med at få hæ­vet stem­men. jas­ta

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.