SVÆRT AT FÅ LYS PÅ PAR­TI­STØT­TEN ’’

Ja tak til øget åben­hed om pen­ge­strøm­me i po­li­tik, men re­ge­rin­gens ud­spil rum­mer langt­fra al­le svar

BT - - DEBAT -

To ud af tre dan­ske­re vil ger­ne vi­de, hvem der do­ne­rer de mil­li­o­ner af kro­ner, som lan­der i par­ti­er­nes kas­ser. Det vi­ste en un­der­sø­gel­se i Uge­bre­vet A4 for ny­lig. Men nys­ger­ri­ge og åben­heds­sø­gen­de væl­ge­re må sand­syn­lig­vis væb­ne sig med tå­l­mo­dig­hed. Der kom­mer næp­pe no­gen po­li­tisk aft ale om nye par­ti­støt­te­reg­ler på den­ne si­de af fol­ke­tings­val­get. RE­GE­RIN­GEN PRÆ­SEN­TE­RE­DE EL­LERS et ud­spil til nye par­ti­støt­te­reg­ler i går. Men det, der skul­le lig­ne et mar­kant op­gør med den om­dis­ku­te­re­de og ud­skæld­te luk­ket­hed om pen­ge­strøm­me­ne til lan­dets po­li­ti­ke­re, kan en­de med at bli­ve et val­go­p­læg i ste­det for. Ud­spil­let, der byg­ger på an­be­fa­lin­ger fra et eks­pert­ud­valg, kom­mer nem­lig så tæt på fol­ke­tings­val­get, at det er tvivl­s­omt, om par­ti­er­ne vil gi­ve hin­an­den håndslag på nye spil­le­reg­ler nu.

Iføl­ge op­læg­get skal ba­ga­tel­græn­sen for, hvor­når en gi­ver får sit navn off ent­lig­gjort, hal­ve­res fra 20.000 kro­ner til 10.000 kro­ner. Des­u­den skal det væ­re slut med at slø­re de sto­re pen­ge­ga­vers stør­rel­se: Det skal frem, om en sponsor gi­ver 10.001 el­ler to mil­li­o­ner kro­ner. Pen­ge­ind­sam­lings­klub­ber, som de bor­ger­li­ge svær­ger til, skal ik­ke læn­ge­re kun­ne bru­ges som gem­me­sted for sponso­rer, der fo­re­træk­ker ano­ny­mi­te­ten.

Og der skal øget åben­hed om støt­te til lo­ka­le kan­di­da­ter.

» Nu skal gar­di­ner­ne rul­les op, så bor­ger­ne kan føl­ge med, « er­klæ­re­de man­den bag ud­spil­let, øko­no­mi- og in­den­rigs­mi­ni­ster Mor­ten Øster­gaard ( R), i Ber­ling­s­ke i går. Par­ti­er­ne vil bli­ve ind­kaldt til for­hand­lin­ger eft er på­ske, lod han for­stå. KIG­GE­DE RE­GE­RIN­GEN KUN til ven­stre, vil­le den ane et fl er­tal med SF og En­heds­li­sten, men en så smal aft ale vil ik­ke ha­ve sam­me hold­bar­hed som et for­lig, der og­så rum­mer blå stem­mer. Ven­stre og De Kon­ser­va­ti­ve skal re­ge­rin­gen ik­ke reg­ne med. Li­be­ral Al­li­an­ce og Dansk Fol­ke­par­ti ta­ler ger­ne om øget åben­hed, men der­fra og til at læg­ge stem­mer til et for­lig nu er der langt. Der­for træk­ker det ud med nye reg­ler, hvil­ket Mor­ten Øster­gaard al­le­re­de kal­ku­le­rer med.

I går ud­nævn­te han par­ti­støt­te­reg­ler­ne til mu­ligt valg­kamp­te­ma.

Blev re­ge­rin­gens ud­spil til vir­ke­lig­hed, vil­le der kom­me me­re lys på den par­ti­støt­te, som ek­sem­pel­vis virk­som­he­der yder bor­ger­li­ge par­ti­er, mens den in­di­rek­te støt­te fort­sat Hvor­dan sik­rer vi, at Dan­mark i frem­ti­den har et stærkt og sta­bilt ar­bejds­mar­ked, hvis fag­be­væ­gel­sen kon­stant ta­ber med­lem­mer? vil­le væ­re ind­hyl­let i tå­ge. Net­op den om­stæn­dig­hed kri­ti­se­rer Ven­stre:

» Jeg er ik­ke imod åben­hed, men imod at re­ge­rin­gen ik­ke gør no­get ved de skjul­te støt­te­mil­li­o­ner, som de rø­de par­ti­er får fra fag­be­væ­gel­sen el­ler den me­get sto­re in­di­rek­te støt­te, der gi­ves, « sag­de næst­for­mand Kri­sti­an Jensen og hen­ty­de­de til bl. a. fag­for­bun­det 3Fs kampag­ne­virk­som­hed.

Det mang­len­de spot­light på fag­be­væ­gel­sens in­di­rek­te støt­te har og­så Dansk Fol­ke­par­tis op­mærk­som­hed. DET ER UMU­LIGT at ka­ste lys over par­ti­støt­te i al­le dens kre­a­ti­ve for­klæd­nin­ger. Hvad er det for ek­sem­pel værd, at et fag­for­bund el­ler en er­hvervsor­ga­ni­sa­tion stø­ber kug­ler for po­li­ti­ske ven­ner?

Men det er sund for­nuft at øge gen­nem­sig­tig­he­den i par­ti­er­nes og kan­di­da­ter­nes øko­no­mi. Ik­ke for­di det er odi­øst at mod­ta­ge pen­ge el­ler at spon­se­re si­ne fa­vo­rit­ter - det ko­ster at fø­re valg­kamp - men for­di øget åben­hed gi­ver væl­ger­ne at bre­de­re fun­da­ment at ta­ge stil­ling ud fra.

Spørgs­må­let er, hvor­når ly­set tæn­des. Og hvor me­get blus der bli­ver på lam­pen. Gårs­da­gens ud­spil rum­me­de ik­ke en pro­jek­tør, der nå­e­de ud i hjør­ne­r­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.