PA­NE­LET

BT - - DEBAT -

HEN­NING JØR­GEN­SEN Det er en trus­sel for he­le den dan­ske ar­bejds­mar­keds­re­gu­le­ring. At vi har haft ar­bejds­mar­ke­dets par­ter til at sik­re et ro­ligt ar­bejds­mar­ked, vil gå fl øjten, og vi vil i ste­det få al­les kamp mod al­le med la­ve løn­nin­ger og fat­ti­ge i ar­bej­de. Vi tror fort­sat på, at aft ale­sy­ste­met be­står. Det skyl­des, at overenskomst­dæk­nin­gen ik­ke har at gø­re med med­lem­stal­let i fag­be­væ­gel­sen, men med, hvor man­ge virk­som­he­der der er med­lem af ar­bejds­gi­ver­or­ga­ni­sa­tio­nen – og der er ik­ke no­get fald.

Fag­be­væ­gel­sen kan på læn­ge­re sigt få et fi nan­si­e­rings­pro­blem og et le­gi­ti­mi­tet­stab. De skal selv fi nde en løs­ning, men vi hol­der øje med si­tu­a­tio­nen lø­ben­de, og vi hå­ber, det lyk­kes for dem, for vi er in­ter­es­se­re­de i et sta­bilt ar­bejds­mar­ked – og­så på lang sigt.

Pro­fes­sor og ar­bejds­mar­keds­for­sker, Aal­borg Uni­ver­si­tet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.