’’

BT - - FLYTRAGEDIE GEDIE I ALPERNE - Sø­ren Andersen, pi­lot

Man får ik­ke den ilt, man har be­hov for. Der­for vil man nor­malt kun væ­re ved be­vidst­hed i få se­kun­der, med­min­dre man får sin ilt­ma­ske på

Sam­me te­o­ri er le­der af Norsk Fly­tek­ni­ker Or­ga­nisa­jon An­dreas Sundt enig i.

» Det kan væ­re en mu­lig­hed, og det kan for­kla­re det plud­se­lig tab af høj­de, for­di det ved et tryk­fald i ka­bi­nen er vig­tigt at kom­me hur­tigt ned, « si­ger han til VG.

Li­ge så snart ka­bi­ne­tryk­ket be­gyn­der at fal­de, fal­der der au­to­ma­tisk ilt­ma­sker ned over samt­li­ge pas­sa­ger­sto­le i fly­et. Pi­lot Bjar­ne Jør­gen­sen har 34 års er­fa­ring i co­ck­pit­tet. De sid­ste 17 år har han flø­jet Air­bus. Han for­tæl­ler, at der sker no­get an­det hos pi­lo­ter­ne. De skal ta­ge en ma­ske frem, hvis tryk­ket fal­der.

Her­ef­ter hand­ler det om at få fly­et ned i de 3000 me­ters høj­de, for­tæl­ler pi­lo­ten. Hvis pi­lo­ter og pas­sa­ge­rer får ilt­ma­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.