500 le­der ef­ter de om­kom­ne

BT - - MERE NÆSTE SIDE - Maria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

BJÆRG­NING

En halv ti­me ef­ter Air­bus 320 med flynum­me­ret 4U9425 var styr­tet ned, var der en red­nings­he­li­kop­ter på ste­det i Al­per­ne i det syd­li­ge Frank­rig.

Red­nings­ak­tio­nen blev dog hur­tigt for­vand­let til en bjærg­ning, da det stod klart, at in­gen af de 150 per­so­ner om bord sand­syn­lig­vis hav­de over­le­vet, ef­ter fly­et var ble­vet knust på den af­si­des be­lig­gen­de og stej­le bjergskrå­ning, som fly­et fløj ind i med 700 ki­lo­me­ter i ti­men.

Op­ga­ven med at fin­de de om­kom­ne er dog svær. Ek­stremt svær. Det vur­de­rer le­de­ren af den lo­ka­le red­ning­s­tje­ne­ste i om­rå­det, Je­an- Marc Me­nin­chin, over for bild. de.

Han fryg­ter, at bjærg­nin- gen af va­gre­ster­ne kan va­re op til en uge på grund af de van­ske­li­ge ter­ræn­for­hold, og at det kan va­re op til fle­re da­ge at bjær­ge de man­ge om­kom­ne fra om­rå­det.

Nedstyrt­nings­ste­det er nem­lig svært­frem­kom­me­ligt og på stør­rel­se med to fod­bold­ba­ner. Men vrag­de­le kan væ­re spredt ud over et end­nu stør­re om­rå­de i en bjerg­slugt.

Sor­te bok­se fun­det

Dog er det lyk­ke­des de 500 fran­ske po­li­ti­folk, bjerg­fø­re­re og an­dre at fin­de fly­ets to sor­te bok­se.

Den ene, den så­kald­te voi­ce recor­der ( CVR), er be­ska­di­get, iføl­ge den fran­ske in­den­rigs­mi­ni­ster Ber­nard Ca­ze­ne­u­ve bur­de det dog sta­dig væ­re mu­ligt ’ at re­kon­stru­e­re den’.

Voi­ce recor­de­ren op­ta­ger de sam­ta­ler, som fly­ets pi­lo­ter har ind­byr­des og med fly­kon­trol­len på land­jor­den. Den kan gi­ve et vig­tigt bi­drag til at fin­de år­sa­ger­ne til ka­ta­stro­fen.

Den an­den er en flight recor­der, som re­gi­stre­rer høj­de, fly­ets be­væ­gel­ser og an­dre om­stæn­dig­he­der, in­den fly­et ram­te bjergsi­den. Sel­ve bok­sen blev fun­det i går ef­ter­mid­dag. Men ind­hol­det mang­le­de.

Langt stør­ste­delen af de om­kom­ne er ty­ske­re. For­ment­lig 67, her­af 16 gym­na­sie­e­le­ver og to læ­re­re fra sam­me sko­le i Tys­kland. Des­u­den er der for­modent­lig 45 spa­ni­e­re blandt de om­kom­ne.

Der­u­d­over er der om­kom­ne fra Austa­li­en, Tyr­ki­et, Hol­land og Bel­gi­en, og Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets Bor­ger­ser­vi­ce har be­kræf­tet, at en dansk bor­ger og­så var om bord på fly­et.

Den 50- åri­ge far til to Mar­tyn Mat­t­hews var blandt de bri­ti­ske of­re. Han var på for­ret­nings­rej­se i Bar­ce­lo­na og på vej til et mø­de i Tys­kland, da ka­ta­stro­fen ind­traf. Drøm­me­rej­sen slut­te­de brat for den au­stral­ske sy­geple­jer­ske Ca­rol Fri­day og hen­des 29- årig søn Greig. Da­gen før styr­tet hav­de mor og søn fejret Ca­rols 68- åri­ge fød­sels­dag i Bar­ce­lo­na. Nu var næ­ste mål på de­res fæl­les tur den ty­ske by Düs­sel­dorf. Den 28- åri­ge bri­te Paul An­drew Bram­ley hav­de væ­ret på fe­rie hos en ven i Bar­ce­lo­na og tog fly­et for at kom­me hjem til Stor­bri­tan­ni­en via Düs­sel­dorf. Da­gen ef­ter det uer­stat­te­li­ge tab har hans for­æl­dre ud­talt sig til bri­ti­ske me­di­er, at de er i chok over ta­bet af de­res søn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.