UFTEN

G. Ger­manwings’ air­bus inen el­ler co­ck­pit­tet

BT - - MERE NÆSTE SIDE -

TORS­DAG 26. MARTS 2015

Blev fly­et ramt af ter­ror?

Tek­ni­ske pro­ble­mer med næ­se­hju­let? Gif­ti­ge gas­ser i co­ck­pit­tet?

To­talt mo­tor­svigt?

- Tryk­fald kan skyl­des et hul i ka­bi­nen el­ler en tek­nisk fejl fly­ets tryk- sy­stem, der hæ­ver tryk­ket i fly­et, så luf­ten, der er me­get tynd i den høj­de, kan op­ta­ges i krop­pen. - Ved tryk­fald fal­der en ilt­ma­ske ned fra lof­tet til samt­li­ge pas­sa­ge­rer, mens pi­lo­ter­ne har de­res eg­ne ved si­den af de­res sæ­der. - I ma­sken bur­de der væ­re ilt nok til, at fly­et kan nå at kom­me ned til et la­ve­re tryk. - Pi­lo­ter­ne sæt­ter hur­tigt kur­sen nedad, og fort­sæt­ter til de er så tæt på jor­den, at der er ilt nok i luf­ten, til at men­ne­sker kan træk­ke vej­ret nor­malt. - Fly­et ret­tes op og sø­ger en lan­dings­plads. Den te­o­ri blev al­le­re­de tirs­dag af­kræf­tet. ’ Der er in­tet, der ty­der på et ter­r­or­an­greb,’ op­ly­ste ty­ske sik­ker­hed­s­kil­der til nyheds­bu­reau­et DPA, li­ge­som Det Hvi­de Hus har af­kræf­tet, at ter­ror skul­le lig­ge bag. Man­dag blev der meldt om tek­ni­ske pro­ble­mer med fly­et. Det blev for­sin­ket i fle­re ti­mer som føl­ge af pro­ble­mer med næ­se­hju­let. Fly­et kom imid­ler­tid hur­tigt til­ba­ge i drift. Den nor­ske eks­pert Per Gram, der er tid­li­ge­re pi­lot og le­der i Fly­o­pe­ra­tivt Forum, me­ner ik­ke at det pro­blem kan ha­ve spil­let no­gen rol­le. » Så vidt jeg ved, er det ik­ke et pro­blem, der er meldt på Air­bus, men på an­dre fly­ty­per, « si­ger le­der af Norsk Fly­tek­ni­ker Or­ga­nisasjon An­dreas Sundt til VG. » Fly­ets nedstig­ning var for hur­tig i for­hold til det, der vil­le væ­re sket ved et to­talt mo­tor­svigt – da vil­le det svæ­ve me­re, og nedstig­nin­gen vil­le ta­ge læn­ge­re tid. Lan­din­gen på Hud­son­flo­den er et ek­sem­pel på det, « si­ger An­dreas Sundt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.