’ In­tet vil væ­re s

16 ty­ske sko­le­e­le­ver og to læ­re­re var om bord på ulyk­kes­fly

BT - - FLYTRAGEDIE GEDIE I ALPERNE - Mette Faur­holt- Sehested mela@ bt. dk Jens An­ton Havskov Berit Hartung beh@ bt. dk

TRA­GE­DIE

ja­hh@ bt. dk

Sor­gen er til at ta­ge at fø­le på i den ty­ske by Hal­tern am See, hvor flam­mer­ne på de man­ge stea­rin­lys, der står blandt blom­ster­buket­ter og hånd­skrev­ne hils­ner, blaf­rer tavst i vin­den for­an Jo­seph- Kö­nig- Gym­na­si­um.

Da Ger­manwings 9525 styr­te­de ned i de fransk al­per tirs­dag for­mid­dag, var 16 ele­ver og to læ­re­re fra sko­len om bord, og de for­modes al­le at væ­re om­kom­met ved den vold­som­me ulyk­ke, der knu­ste fly­et i utal­li­ge de­le.

For­an sko­len sam­les ele­ver, læ­re­re og på­rø­ren­de til de dræb­te, hvor de stil­le min­des og la­der sor­gen få frit løb. En sorg der er så stor, at den får nog­le til at spe­ku­le­re på, om sår­et no­gen­sin­de vil he­le.

» At mi­ste ét ungt men­ne­ske fra sko­len er slemt nok. Men 16? Det får dig til at tæn­ke, hvor­dan vi kom­mer over det, « si­ger Antje Buck­er, som bor i Hal­tern am See, til The Te­le­graph.

På ud­veks­lings­tur

Ele­ver­ne, der gik i 10. klas­se på sko­len, var sam­men med de­res to læ­re­re, Sonja C. og Ste­fa­nie T., på vej hjem fra Spa­ni­en, hvor ele­ver­ne hav­de væ­ret en del af et ud­veks­lings­pro­gram på In­sti­tut Gi­o­la in Lli­nars del Val­lès nær Bar­ce­lo­na.

I de­cem­ber hav­de ele­ver­ne haft be­søg af 12 span­ske ele­ver, og tu­ren til Bar­ce­lo­na var sko­le­e­le­ver­nes mu­lig­hed for at op­le­ve en bid af de­res span­ske kam­me­ra­ters hver­dag og bli­ve bed­re til at ta­le spansk.

» På vo­res sko­le vil in­tet væ­re, som det var før, « si­ger sko­lens rek­tor Ul­rich Wes­sel iføl­ge det ty­ske me­die Bild.

Han glem­mer al­drig det hjer­teskæ­ren­de øje­blik, hvor han måt­te for­tæl­le ele­ver­nes for­æl­dre, at der ik­ke var håb om at fin­de dem i li­ve. Et øje­blik, han al­drig hå­ber, at han kom­mer til at genop­le­ve, si­ger han til Bild.

Trak lod om plad­ser­ne

Som om bør­ne­nes skæb­ne ik­ke er gru­som nok, så kom det i går frem, at de 16 ele­ver fra sko­len, der var om bord på det ulyk­kes­ram­te fly, hav­de vun­det en lod­træk­ning for at kom­me på tur, skri­ver vg. no.

Der var nem­lig 40 børn, som ger­ne vil­le med på tu­ren til Spa­ni­en, men kun 16 plad­ser. Der­for be­slut­te­de læ­rer­ne at træk­ke lod blandt ele­ver­ne om, hvem der skul­le med.

Sam­men med den fran­ske præ­si­dent Fran­cois Hol­lan­de be­søg­te den ty­ske for­bund­skans­ler An­gela Mer­kel i går den fran­ske by Sey­neLes- Al­pes ik­ke langt fra ulyk­kes- ste­det. Hun tal­te med nog­le af red­nings­ar­bej­der­ne, der kæm­per for at bjær­ge li­ge­ne fra det svært til­gæn­ge­li­ge ulyk­kes­sted, der kun kan nås til fods el­ler med he­li­kop­ter, li­ge­som for­bund­skans­le­ren delt­og i en min­de­høj­ti­de­lig­hed for of­re­ne.

Lys og blom­ster

Og­så i Hal­tern am See har bor­ger­ne væ­ret sam­let til min­de­høj­ti­de­lig­he­der. Da nyhe­den om flystyr­tet i for- gårs be­gynd­te at spre­de sig i Hal­tern am See, sam­le­des fle­re hund­re­de af by­ens bor­ge­re for­an Jo­seph- Kö­nigGym­na­si­um, hvor de tænd­te lys og lag­de blom­ster.

» Ved du, hvad der slog mig? Den fuld­kom­ne stil­hed blandt os. Du kun­ne ik­ke hø­re en lyd, bort­set fra én ting - fug­le­ne der sang, « si­ger fru Buck­er, der ken­der fle­re af de om­kom­ne, til The Te­le­graph.

TORS­DAG 26. MARTS 2015

Sonja C., der var læ­rer for de 16 sko­le­e­le­ver fra 10. klas­se, om­kom og­så i ulyk­ken sam­men med sin kol­le­ga Ste­fa­nie T. Klas­sen var på vej hjem fra en i stu­di­e­tur til Spa­ni­en. Til høj­re er de man­ge ele­ver fo­to­gra­fe­ret til

et bowlin­gar­ran­ge­ment.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.