Som det var før’ Eft er­la­der gravid hu­stru

BT - - MERE NÆSTE SIDE -

TORS­DAG 26. MARTS 2015

OF­FER

Da den span­ske fa­mi­lie­far Jo­sep Sa­baté Ca­sel­las tirs­dag sag­de far­vel til sin høj­gravi­de hu­stru Martha i luft hav­nen i Bar­ce­lo­na, Spa­ni­en, ane­de han ik­ke, at det var sid­ste gang, de to skul­le se hin­an­den.

Kort eft er af­ske­den gik den 38- åri­ge far til tre om bord på et fl y fra det ty­ske sel­skab Ger­manwings, der skul­le brin­ge ham fra Bar­ce­lo­na til Düs­sel­dorf. Små tre kvar­ter eft er fl yet let­te­de, styr­te­de det ned i de fran­ske al­per. Al­le 150 om­bord­væ­ren­de for­modes at væ­re dræbt i det vold­som­me styrt, og Jo­sep Sa­baté Ca­sel­las’ tre børn har mi­stet de­res far.

Pla­nen var op­rin­de­ligt, at og­så hu­stru­en Martha skul­le ha­ve væ­ret med fl yet, men i sid­ste øje­blik om­be­stem­te de sig. Det skri­ver det span­ske me­die La Voz De Ga­li­cia.

Net­op på grund af hu­stru­ens gravi­di­tet blev par­ret eni­ge om, at han skul­le rej­se ale­ne til Düs­sel­dorf, mens hun blev i Bar­ce­lo­na. En be­slut­ning, der skul­le vi­se sig at red­de hen­des liv.

Jo­sep Sa­baté Ca­sel­las ar­bej­de­de for det ty­ske tøj­fi rma Esprit, der har ho­ved­sæ­de i Rat­in­gen tæt ved Düs­sel­dorf. Kil­der tæt på fa­mi­li­en be­skri­ver ham som en kær­lig fa­mi­lie­far til de tre børn på tre, fem og syv år.

ja­hh, mela og beh

Fle­re af kam­me­ra­ter­ne til de 16 om­kom­ne sko­le­e­le­ver fra Jo­sep­hKö­nig- Gym­na­si­um brød sam­men i gråd for­an de­res sko­le i går, hvor de to om­kom­ne læ­re­re og de­res ele­ver blev min­det. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.