El Cla­si­co blev den sid­ste op­ga­ve

BT - - MERE NÆSTE SIDE -

Har man hang til fod­bold, er det le­gen­da­ri­ske ’ El Cla­si­co’ - op­gø­ret mel­lem gi­gan­ter­ne og su­per­stjer­ner­ne i FC Bar­ce­lo­na og Re­al Madrid - et af dem, der vir­ke­lig bli­ver set frem til.

Og­så selv hvis man er på ar­bej­de som repor­ter og skal rap­por­te­re fra og skri­ve om kam­pen.

For de to iran­ske sport­sjour­na­li­ster Milad Ho­ja­to­les­la­mi og Hus­se­in Ja­va­di blev dæk­nin­gen af ’ El Cla­si­co’ sent søn­dag aft en de­res al­ler­sid­ste op­ga­ve, idet de beg­ge var med om bord på Ger­manwings- fl yet fra Bar­ce­lo­na på vej mod desti­na­tio­nen, luft hav­nen i Düs­sel­dorf.

Og der­med blev de alt­så to af de i alt 150 skæb­ner, som end­te de­res liv alt for tid­ligt og alt for vold­somt ved den fryg­te­li­ge fl yu­lyk­ke.

Milad Ho­ja­to­les­la­mi var sport­sjour­na­list for nyheds­si­tet Tasnim, mens Hus­se­in Ja­va­di var sport­sjour­na­list på avi­sen Va­tan Em­rouz.

Når de be­fandt sig på det ulyk­kes­ram­te Ger­manwings- fl y, skyld­tes det iføl­ge Tasnim nyheds­si­tet, at de beg­ge skul­le ha­ve væ­ret vi­de­re via Düs­sel­dorf og til Østrig, hvor det iran­ske fod­bold­lands­hold i aft en mø­der Chile i St. Pöl­ten.

For Milad Ho­ja­to­les­la­mi blev drøm­me­op­gør hans al­ler­sid­ste op­ga­ve.

Jo­sep Sa­baté Ca­sel­las, far til tre, om­kom i flyu­lyk­ken. Hans gravi­de hu­stru be­slut­te­de i sid­ste øje­blik ik­ke at rej­se med fly­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.