Ope­ra­stjer­ner blandt de om­kom­ne

BT - - MERE NÆSTE SIDE - Ja­hh, mela og beh

Bå­de Oleg Bryjak og Maria Rad­ner samt den 37- åri­ge mor til en ba­by, Ma­ri­na Ban­dres Lopez- Be­lio, om­kom i flystyr­tet.

OF­RE

To ty ske ope­ra­san­ge­re nå­e­de al­drig hjem, eft er de hav­de op­t­rå­dt i Wag­ners ’ Sieg­fri­ed’ i Bar­ce­lo­na.

Tys­kland har med det tragi­ske fl ystyrt mi­stet to sto­re og an­er­kend­te ope­ra­san­ge­re, den 34- åri­ge Maria Rad­ner og 54- åri­ge Oleg Bryjak.

De to hav­de net­op op­t­rå­dt sam­men i Wag­ners ’ Sieg­fri­ed’ på Gran Te­a­tre del Li­ceu i Bar­ce­lo­na og var på vej hjem, da Ger­manwings- fl yet i lø- bet af gan­ske kort tid mi­ste­de høj­de og styr­te­de ned.

» Vi har med Oleg Bryjak mi­stet en frem­ra­gen­de for­tol­ker og et frem­ra­gen­de men­ne­ske. Vi er mund­lam­me, « lød det i går fra Chri­stoph Mey­er, ge­ne­ral­di­rek­tør på Deut­sche Oper am Rhe­in Düs­sel­dorf Du­is­burg.

54- åri­ge Oleg Bryjak, som er født i Ka­sak­h­stan, har i de se­ne­ste 19 år væ­ret fast del af en­sem­blet i ope­ra­hu­set og har op­t­rå­dt som gæ­ste­so­list over det me­ste af ver­den.

For Maria Rad­ner og hen­des nær- me­ste er fl ystyr­tet ek­stra tragisk, idet og­så hen­des mand og par­rets lil­le ba­by var med om bord, da ka­ta­stro­fen ind­traf.

Ud­over ope­ra­san­ge­rens ba­by blev og­så et an­det spæd­barn dræbt i ulyk­ken.

Det var den blot syv må­ne­der gam­le span­ske dreng Juli­an Pra­czBan­dres, som sam­men med sin mor, 37- åri­ge Ma­ri­na Ban­dres Lopez- Be­lio, var med på fl yet.

ja­hh, mela og beh

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.