Der­for går det galt

Spe­ku­la­tio­ner­ne om foru­lyk­ket fly fort­sæt­ter

BT - - FLYTRAGEDIE GEDIE I ALPERNE - Maria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

UVIS­HED

I dis­se da­ge fl­o­re­rer te­o­ri­er­ne om, hvor­for en Ger­manWings Air­bus A320 styr­te­de ned i de fran­ske al­per tirs­dag for­mid­dag. Den mest sand­syn­li­ge for­kla­ring er iføl­ge eks­per­ter, at der er sket et tryk­fald i ka­bi­nen, og at fly­ets pi­lot må­ske har mi­stet be­vidst­he­den, in­den pi­lo­ten har nå­et at få sin ilt­ma­ske på.

BT har kig­get til­ba­ge på de se­ne­ste syv flyka­ta­stro­fer for at ska­be et over­blik over de hyp­pig­ste år­sa­ger til flystyrt. BT har ude­luk­ken­de ta­get ud­gangs­punkt i flystyrt med pas­sa­ger­fly, der har med­ført sto­re men­ne­ske­li­ge tab. Gen­nem­gan­gen vi­ser, at de se­ne­ste syv flystyrt en­ten skyl­des dår­li­ge vej­r­for­hold el­ler men­ne­ske­li­ge fejl, selv­om det i fle­re af til­fæl­de­ne fort­sat er uvist, hvad der har få­et fly­e­ne til at foru­lyk­ke.

Kil­der: Wikipe­dia, BBC, CNN, BT, Ber­ling­s­ke, DR

En Bo­e­ing 777 fra Ma­lay­sia Air­li­nes, der var på vej fra Am­ster­dam i Hol­land til Ku­a­la Lum­pur i Ma­lay­sia, blev ramt af mi­sil og styr­te­de ned i Do­netsk i det øst­li­ge Ukrai­ne. Samt­li­ge 298 om­bord­væ­ren­de mi­ste­de li­vet i for­bin­del­se med flyu­lyk­ken. Det var an­gi­ve­ligt pro- rus­si­ske se­pa­ra­ti­ster, der skød pas­sa­ger­fly­et ned, men de pro- rus­si­ske op­rø­re­re af­vi­ser dog at ha­ve væ­ret in­vol­ve­ret i ned­skyd­nin­gen. Opkla­rings­ar­bej­det er der­for fort­sat i gang. Fo­to: Igor Kova­len­ko

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.