For­sva­ret af­vi­ste frem­me­de fly

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen Laurid­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Ar­kiv­fo­to: Hen­ning Bag­ger

PÅ VIN­GER­NE

Det var ik­ke kun det sven­ske fly­ve­vå­ben, der var på vin­ger­ne tirs­dag mor­gen for at af­vi­se og iden­ti­fi­ce­re en ko­lon­ne af rus­si­ske fly, der fløj med sluk­ke­de trans­pon­de­re over Øster­sø­en med kurs mod Born­holm og Got­land.

To dan­ske F16- fly var li­ge­le­des på vin­ger­ne som en del af det dan­ske af­vis­nings­be­red­skab, der træ­der i kraft, når ’ et fly kom­mer ind i det dan­ske an­svars­om­rå­de uden til­la­del­se’, som det hed­der på for­sva­rets hjem­mesi­de.

Vær­n­fæl­les For­svarskom­man­do be­kræf­ter over for Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau, at af­vis­nings­be­red­ska­bet trå­d­te i kraft tirs­dag mor­gen.

For­svarskom­man­do­en øn­sker dog ik­ke at op­ly­se, hvor­vidt der var ta­le om rus­si­ske fly. Man op­ly­ser dog, at de ’ frem­me­de’ fly ik­ke nå­e­de at kræn­ke dansk luftrum, før de vend­te om.

An­der­le­des åben­mun­de­de er man i Sve­ri­ge, hvor det sven­ske for­svar, För­svars­mak­ten, tirs­dag op­ly­ste på sin hjem­mesi­de, at det hav­de af­vist en ko­lon­ne be­stå­en­de af fi­re rus­si­ske fly, hvoraf to var bom­be­fly. Der var ta­le om bom­be­fly af mo­del­len TU22M Ba­ck­fi­re, og de blev es­kor­te­ret af to ja­ger­fly af ty­pen Su- 27 Flan­ker.

In­gen af de fi­re fly fløj med trans­pon­de­ren tændt, som de in­ter­na­tio­na­le luft­fart­s­reg­ler el­lers kræ­ver, når fly op­hol­der sig i in­ter­na­tio­nalt luftrum.

» Det er før­ste gang i år, at vi har set den ty­pe fly over Øster­sø­en. De fløj først over den bal­ti­ske kyst og vend­te si­den mod Born­holm og Got­land for der­ef­ter at ven­de kur­sen mod den fin­ske bugt, « lød det i for­gårs fra Anders Gren­stad, sted­fortræ­den­de ind­sats­chef hos det sven­ske for­svar, til Da­gens Nyhe­ter.

Et F16- fly får her mis­si­ler sat på plads.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.