Yder­li­ge­re 12 dømt for hash- salg

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ploug Lil­mo­es Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

CHRI­STI­A­NIA ind­går i den or­ga­ni­se­re­de han­del. Vi har og­så fun­det det be­vist, at samt­li­ge til­tal­te i et el­ler an­det om­fang har med­vir­ket til sal­get, « sag­de Git­te Cor­des, rets­for­mand ved Kø­ben­havns By­ret, iføl­ge tv2. dk.

De 12 per­so­ner er i al­de­ren 26 til 60 år. De var til­talt for i for­skel­lig grad at ha­ve med­vir­ket til salg af De til­tal­te har få­et mel­lem mel­lem 143 og 380 ki­lo hash. seks må­ne­der og tre års De til­tal­te blev an­holdt i for­b­in­fængsel, og sam­let set har del­se med en stor­stilet po­li­ti­ak­tion de 12 mænd få­et 21 et halvt med kal­de­nav­net Nord­lys, som blev års fængsel. gen­nem­ført i marts sid­ste år.

» Vi har fun­det det beCir­ka 80 per­so­ner blev an­holdt, og vist, at der fo­re­går or­ga77 er si­den ble­vet til­talt for at stå bag ni­se­ret has­hhan­del på om­fat­ten­de salg af hash på Chri­sti­a­nia.Chri­sti­a­nia, og vi har fun­det det be­vist, at Der er al­le­re­de fal­det en ræk­ke bo­der­ne 4, 17, 23 og 26 dom­me.

I går blev yder­li­ge­re 12 per­so­ner dømt i en sag om or­ga­ni­se­ret has­hhan­del på Chri­sti­a­nia, skri­ver tv2. dk.

Po­li­ti­et un­der ransag­ning af fle­re lo­ka­li­te­ter i om­rå­det om­kring Pus­her­stre­et på Chri­sti­a­nia. Ar­kiv­fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.