’’

BT - - NYHEDER - Heidi Jønch- Clau­sen, ad­junkt

Se­ne­st trå­d­te hun eft er de fl estes me­ning for al­vor i ka­rak­ter som stats­le­der eft er ter­r­or­ansla­get i Kø­ben­havn.

I for­bin­del­se med Kvin­der­nes In­ter­na­tio­na­le Kamp­dag 8. marts kom hun med en skarp kom­men­tar om kvin- der i po­li­tik. Først in­vi­te­re­de hun 41 nu­væ­ren­de og tid­li­ge­re kvin­de­li­ge mi­ni­stre til frokost på Ma­ri­en­borg, og om aft enen holdt hun ho­ved­ta­len i Ve­ga med or­de­ne:

» Når man ik­ke vi­ser fø­lel­ser, er man kold og glat. Når man vi­ser dem, er det sku­e­spil. «

Hel­le Thor­ning- Sch­midt har læn­ge per­son­ligt sco­ret hø­je­re som par­ti­le­der end Lars Løk­ke Ras­mus­sen i me­nings­må­lin­ger­ne. Men blå blok fø­rer fort­sat kom­forta­belt i me­nings­må­lin­ger­ne. Et væg­tet gen­nem­snit af de se­ne­ste me­nings­må­lin­ger på Ber­ling­s­ke Ba­ro­me­ter 23. marts vi­ser, at blå blok fø­rer med 53,9 pct mod rød bloks 46,1 pct. I den op­tik skal Thor­ning sæt­te al­le sejl til.

An­dre krav til mænd

Nu har hun væn­net sig til at væ­re et ud­sat mål. Hun har en klar op­fat­tel­se af, at kvin­der i po­li­tik bli­ver må­lt på an­dre pa­ra­me­tre end mænd. Hun blev kendt for sit løft e om, at hun kun­ne slå Anders Fogh Ras­mus­sen, men hun op­le­ver og­så, at der al­drig blev stil­let de sam­me krav til ham om at vi­se fø­lel­ser og væ­re fol­ke­lig. Og den po­in­te har hun ret i, me­ner pro­fes­sor Chri­sti­an Ko­ck fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

» Hun har væ­ret ud­sat for en vold­som kampag­ne i al den tid, hun har væ­ret stats­mi­ni­ster og for­mand. Hun er ble­vet kaldt bå­de ano­nym, glat og per­son­lig­heds­løs. Man kun­ne si­ge me­get af det sam­me om Anders Fogh, men det kom ham ik­ke til ska­de. Han blev be­un­dret for sin per­fek­tion og for sin kor­rek­te væ­re­må­de. Me­di­er­ne lå i høj grad på ma­ven for ham. Hel­le Thor­ning- Sch­midt har for­sva­ret sig mod kampag­ner­ne ved at væ­re uan­gri­be­lig og per­fekt. Nu kom­mer hun med end­nu et mod­svar til kri­tik­ken i et blad, hvor man­ge i må­l­grup­pen vil kun­ne fø­le en vis iden­ti­fi ka­tion med hen­de. Det er næp­pe til­fæl­digt, « si­ger Chri­sti­an Ko­ck.

Hel­le Thor­ning- Sch­midt kan fejre 10 års ju­bilæum som for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne 12. april. Hun har sid­det som stats­mi­ni­ster si­den 15. sep­tem­ber 2011.

Det er stra­te­gisk smart af hen­de, men det er og­så helt nød­ven­digt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.