Hen­rik på ka­tolsk sko­le

Joachim og Ma­rie over­ra­sker med sko­le­valg til lil­le­prin­sen

BT - - NYHEDER - Lot­te Schar­ff lots@ bt. dk

PÅ SKO­LE­BÆN­KEN

Så gjor­de prins Joachim og prin­ses­se Ma­rie det igen. Over­ra­ske­de al­le og en­hver med de­res sko­le­valg til lil­le prins Hen­rik.

Par­ret har valgt, at de­res fæl­les æld­ste søn skal gå på Sct. Jo­seph Sø­stre­nes Sko­le i Or­d­rup, som er en ka­tolsk pri­vatsko­le med cir­ka 430 ele­ver. Det skri­ver Bil­led- Bla­det.

Og Le­ne Bal­le­by, der er hof­fets kom­mu­ni­ka­tions­chef, har be­kræf­tet sko­le­val­get over for uge­bla­det.

Der­med har par­ret fra­valgt Jo­a­chims egen sko­le, Krebs’ Sko­le, hvor bå­de han og Fre­de­rik gik i fle­re år, og hvor Joa- chims to æld­ste søn­ner Ni­ko­lai og Fe­lix beg­ge har gå­et og den ene sta­dig går. Ni­ko­lai er som be­kendt kom­met på kostsko­le på Her­lufsholm i Næst­ved, mens Fe­lix sta­dig går på den eks­klu­si­ve pri­vatsko­le.

Hvor­for Joachim og Ma­rie har valgt at bry­de den kon­ge­li­ge tra­di­tion og i ste­det væl­ger Sct. Jo­seph Sø­stre­nes Sko­le i Or­d­rup frem for Krebs’ Sko­le på Øster­bro, kan ha­ve no­get med geo­gra­fi at gø­re. Der er nem­lig blot to ki­lo­me­ter til den ka­tol­ske pri­vatsko­le, mens der er he­le 11 ki­lo­me­ter til Krebs’ Sko­le fra Joachim og Ma­ri­es nye adres­se på Emi­liekil­de­vej i Klam­pen­borg.

Ef­ter pla­nen be­gyn­der lil­le prins Hen­rik i 0. klas­se ef­ter som­mer­fe­ri­en. På det tids­punkt er han fyldt seks år, det gør prins Hen­rik nem­lig den 4. maj.

Med Joachim og Ma­ri­es op­sigtsvæk­ken­de sko­le­valg har den yn­gre ge­ne­ra­tion af kon­ge­hu­set igen trå­dt de­res egen sti og har brudt med en el­lers åre­lang kon­ge­lig tra­di­tion for sko­le­valg.

Før­ste gang var, da Fre­de­rik og Mary i 2011 valg­te, at først Chri­sti­an og to år se­ne­re Isa­bel­la beg­ge skul­le gå i sko­le på den kom­mu­na­le fol­ke­sko­le Tra­ne­gårds­ko­len i Hel­lerup.

De kon­ge­li­ge over­ra­sker at­ter

en gang med sko­le­valg til de­res børn. Den­ne gang er det prins Joachim og prin­ses­se Ma­rie, der har valgt Sct. Jo­seph Sø­stre­nes Sko­le i Or­d­rup

til de­res søn. Fo­to: Tor­kil Ad­ser­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.