Bø­de­regn over Po­pcorn Ti­me

Dan­ske film­folk klar til kamp mod dan­ske bru­ge­re af tje­ne­ste, der le­ve­rer gra­tis film på net­tet

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk Fo­to­col­la­ge: Iris/ Scan­pix

FILMSNYD

Den ulov­li­ge strea­m­ing- tje­ne­ste Popcor­n­ti­me, hvor man kan se film gra­tis helt udenom den bran­che, der be­ta­ler fe­sten, er på kort tid ble­vet så po­pu­lær, at den dan­ske film­bran­che snap­per ef­ter vej­ret for at over­le­ve.

Po­pcorn Ti­me er på kort tid ble­vet me­re po­pu­lær end be­ta­lings­ka­na­len Net­flix i Sve­ri­ge og Hol­land, og er op­rin­de­ligt ud­vik­let af bag­mænd fra Ar­gen­ti­na. Li­ge­som i de 44 lan­de­h­vor de ind­til vi­de­re er til­gæn­ge­li­ge, lig­ner de og­så i Dan­mark en helt lov­lig ud­by­der, når man goog­ler dem på net­tet.

» Hvis ik­ke vi får hjælp, så dør vi, « si­ger film­pro­du­cent Ron­nie Fridt­hjof, der bå­de står bag slag­kraf­ti­ge dan­ske ko­me­di­er som ’ Blå mænd’ og ’ Al­le for én’ samt pris­be­løn­ne­de do­ku­men­tar­film som ’ Ar­ma­di­l­lo’.

» Po­li­ti­ker­ne og po­li­ti­et må sim­pelt­hen hjæl­pe os med at stop­pe de man­ge ulov­li­ge down­lo­ads, der nu er ble­vet end­nu me­re ek­stremt med Po­pcorn Ti­me, hvor bru­ger­ne kan strea­me alt fra sam­me sted. «

Når Ron­nie Fridt­hjof si­ger ’ vi’, me­ner han den dan­ske film­bran­che. På trods af vok­sen­de bi­o­gr­af­suc­ces og sti­gen­de kva­li­tet, har fle­re pro­du­cen­ter i de sid­ste år haft rø­de tal på bund­linj­en, hvil­ket Fridt­hjof me­ner skyl­des de in­ter­na­tio­na­le pira­ter, der til­by­der alt for in­gen­ting til bru­ger­ne.

’ Se film og tv- show øje­blik­ke­ligt - se hvor nemt det er’, skri­ver Po­pcorn Ti­me, der re­k­la­me­rer med, at det ta­ger tre klik, så er der ad­gang til stort set samt­li­ge film fra Hol­lywood til Nor­disk Film, fra Bol­lywood til Zen­tro­pa. Med dan­ske un­der­tek­ster og he­le mo­le­tjav­sen.

Kan bru­ges af al­le

» Po­pcorn Ti­me ta­ger down­lo­ad skrid­tet vi­de­re, de for­står at la­ve det en­kelt, så al­le kan bru­ge det. Men det er ulov­lig, og un­der­mi­ne­rer he­le film­bran­chen. Det er så­dan set nøj­ag­tigt det sam­me som, hvis du gik ind i Bil­ka og tog va­rer ned af hyl­den pri­va­te ad­vo­ka­ter for at ud­de­le bø­der til bru­ger­ne af de ulov­li­ge down­lo­ad- tje­ne­ster og Po­pcorn Ti­me:

» Vi vil ik­ke ud­de­le kæm­pe bø­der som vi blandt an­det har gjort i Tys­kland, hvor vi skrev bø­der ud på 1200 eu­ro til en­kel­te bru­ge­re, hvil­ket rundt reg­net sva­rer til om­kring 10.000 kro­ner, « si­ger Anders Kjær­hau­ge, der er jurist på Zen­tro­pa, der ale­ne i 2014 op­le­ve­de, at de­res film blev down­lo­a­det ulov­ligt i 12 mil­li­o­ner til­fæl­de.

En stor par­ke­rings­bø­de

» Jeg fo­re­stil­ler mig bø­der til de en­kel­te bru­ge­re i en stør­rel­se, der sva­rer til en stor par­ke­rings­bø­de. Et sted mel­lem 1500 og2000 kro­ner. Et be­løb, der er til at over­skue, men sam­ti­dig og­så er så ir­ri­te­ren­de, at folk be­gyn­der at tæn­ke sig om, « si­ger Anders Kjær­hau­ge.

» Po­li­ti­ker­ne har sagt nej til en brev­mo­del, hvor vi skri­ver og ad­va­rer de en­kel­te bru­ge­re, så jeg tror, at vi bli­ver nødt til selv at hy­re ad­vo­ka­ter, der kan re­gi­stre­re bru­ger­ne og sen­de bø­der til dem, « si­ger Ron­nie Fridt­hjof, der er enig med Zen­tro­pa:

TORS­DAG 26. MARTS 2015

» Vi skal ik­ke kom­me ef­ter 16- åri­ge dren­ge med sto­re sags­an­læg, men bru­ger­ne af de ulov­li­ge tje­ne­ster skal ha­ve et pænt rap over fin­gre­ne på et be­løb, der i før­ste om­gang lig­ger på 1000- 2000 kro­ner. Og så skal vi for­tæl­le bru­ger­ne, at det er ulov­ligt, og at de er med til at ta­ge li­vet af dem, der pro­du­ce­rer det, de sid­der og ser, nem­lig de dan­ske film og den bran­che, der pro­du­ce­rer dem, « si­ger Ron­nie Fridt­hjof, der ik­ke vil gå ef­ter bag­mæn­de­ne, selv­om han er vred på dem:

» Det kan sim­pelt­hen ik­ke be­ta­le sig at gå ef­ter fol­ke­ne bag Po­pcorn Ti­me el­ler an­dre bag­mænd, for der duk­ker ba­re en ny op i lø­bet af nul kom­ma fem. Selv­føl­ge­lig vil­le det væ­re fedt, hvis ame­ri­ka­ner­ne kun­ne luk­ke dem, men det hand­ler om at over­be­vi­se bru­ger­ne om, at de gør no­get ulov­ligt, og at der er helt lov­li­ge tje­ne­ster. De er ba­re ik­ke gra­tis, men det ko­ster man­ge pen­ge at pro­du­ce­re film, og det skal bru­ger­ne selv­føl­ge­lig be­ta­le for. Li­ge­som de be­ta­ler for alt mu­ligt an­det, de kø­ber i et su­per­mar­ked, « si­ger Ron­nie Fridt­hjof til BT.

Po­pcorn Ti­me er et pro­gram, der gør det nemt for bru­ge­re at se film gra­tis på In­ter­net­tet. Pro­gram­met blev sid­ste år så po­pu­lært, at ud­vik­ler­ne blev tvun­get til at luk­ke det i USA ef­ter krav fra den ame­ri­kan­ske fil­min­du­stri, men si­den er Po­pcorn Ti­me kom­met op at kø­re igen med an­dre til at ud­vik­le og ved­li­ge

hol­de ste­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.