Suc­ces­fuld ’ Top Gear’-

BBC har fy­ret den ek­stremt po­pu­læ­re Gear’- vært Je­re­my Clark­son

BT - - NYHEDER - Dor­te Han­sen doh@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

AF­SKED

Nu er det slut for Je­re­my Clark­son. I går fy­re­de BBC ’ Top Gear’- vær­ten.

» Det er med stor be­kla­gel­se, at jeg i dag ( ons­dag, red.) har med­delt Je­re­my Clark­son, at vi ik­ke vil for­ny hans kon­trakt, « op­ly­ste BBCs ge­ne­ral­di­rek­tør, Lord To­ny Hall, i en med­del­el­se på tv- sta­tio­nens hjem­mesi­de.

Var det dig el­ler mig, der hav­de slå­et en kol­le­ga el­ler che­fen, var der næp­pe gå­et fle­re uger, før vi stod uden job. Ik­ke de­sto min­dre er det, hvad der er sket for den ul­tra- po­pu­læ­re bri­ti­ske tvvært Je­re­my Clark­son, der har stå­et i ven­tepo­si­tion, si­den han blev sus­pen­de­ret 10. marts.

Med man­ge mil­li­o­ner ’ Top Gear’- se­e­re ver­den over og et li­ve- show på tur­né, der gi­ver me­re end en halv mil­li­ard kro­ner i BBCs pen­ge­kas­se, kan det ik­ke ha­ve væ­ret en nem be­slut­ning at si­ge far­vel til Je­re­my Clark­son, der har 4,8 mil­li­o­ner føl­ge­re på Twit­ter. En un­der­skrift­sind­sam­ling for at få ham til­ba­ge på skær­men fik på få da­ge sam­let me­re end 1 mil­li­on støt­ter. Uden det øn­ske­de re­sul­tat.

10. marts blev Je­re­my Clark­son sus­pen­de­ret ef­ter an­gi­ve­ligt at ha­ve væ­ret i klam­me­ri med en pro­du­cer på det in­ter­na­tio­na­le suc­cespro­gram ’ Top Gear’. An­kla­ger­ne før­te til en in­tern un­der­sø­gel­se, og det er re­sul­ta­tet af den, der nu har få­et kon­se­kven­ser for vær­ten. Sal­get af ret­tig­he­der­ne til ’ Top Gear’ i 214 lan­de gi­ver BBC godt 50 mio. bri­ti­ske pund. Det sva­rer til godt 507 mio. kro­ner. Ma­ga­si­net ’ Top Gear’ har 1,7 mio. læ­se­re og tje­ner an­gi­ve­ligt 7,4 mio. bri­ti­ske pund – in­den ind­tæg­ter fra salg af an­non­cer og ud­gif­ter ved pro­duk­tion og di­stri­bu­tion. Det sva­rer til godt 75 mio. kro­ner. Tv- pro­gram­met stod til at få om­kring 7,35 mio. bri­ti­ske pund i bil­le­tind­tæg­ter fra 14 plan­lag­te li­ves­how i Eng­land i år. Det sva­rer til godt 74,5 mio. kro­ner. Sam­let er det godt 656,5 mio. dan­ske kro­ner. Til det be­løb skal læg­ges salg af dvd’er og ’ Top Gear’- mer­chan­di­se.

TORS­DAG 26. MARTS 2015

De tre vær­ter på Top Gear: Ja­mes May, Je­re­my Clark­som og Ri­chard Ham­mond. Clark­son er nu fy­ret - og det er fort­sat uklart, om de to an­dre vær­ter øn­sker at fort­sæt­te uden ham. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.