Er det slut med Top Gear?

BT - - NYHEDER - Dor­te Han­sen doh@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

FOR­NY­EL­SE

Er et far­vel til Je­re­my Clark­son og­så et far­vel til ’ Top Gear’?

I den of­fi­ci­el­le med­del­el­se om fy­rin­gen af Clark­son er BBCs ge­ne­ral­di­rek­tør, Lord To­ny Hall, end­nu ik­ke klar til at træk­ke stik­ket på det po­pu­læ­re tv- show.

De to an­dre vær­ter på pro­gram­met Ja­mes May og Ri­chard Ham­monds nu­væ­ren­de kon­trak­ter ud­lø­ber med ud­gan­gen af marts. For­hand­lin­ger­ne om de­res kon­trakt­for­læn­gel­se blev sat på stand­by, da Je­re­my Clark­son blev sus­pen­de­ret, skri­ver The Gu­ar­di­an.

Ef­ter fy­rin­gen af Je­re­my Clark­sons i går sva­re­de Ja­mes May på spørgs­mål fra pres­sen for­an sit hjem i West London. Han kald­te Clark­sons fy­ring for en tra­ge­die og til­fø­je­de, at han er sik­ker på, at ’ Top Gear’ vil fort­sæt­te i en el­ler an­den form:

» Det ek­si­ste­re­de før os, og det er re­for­me­ret fle­re gan­ge, « sag­de Ja­mes May.

På spørgs­må­let om, hvor­vidt han selv vil fort­sæt­te på pro­gram­met, sva­re­de Ja­mes May:

» Øh, alt­så det har jeg ik­ke rig­tig lyst til at ta­le om, men jeg me­ner, at vi tre i høj grad er en sam­let pak­ke. «

En ud­ta­lel­se, som fle­re bri­ti­ske me­di­er tol­ker som et far­vel til ’ Top Gear’, som vi ken­der det i dag. Gårs­da­gens fy­ring er da og­så en op­lagt lej­lig­hed til at genop­fin­de det po­pu­læ­re tv- pro­gram, som net­op Je­re­my Clark­son gjor­de det, da han over­tog det i 2002.

Nu kø­rer ryg­te­møl­len i hø­je­ste gear i for­hold til, hvem, om no­gen, der vil føl­ge i brem­se­spo­re­ne på Je­re­my Clark­son - el­ler det sam­le­de værts- tre­klø­ver.

Clark­sons frem­tid

Je­re­my Clark­sons tid i ar­bejds­løs­heds­kø­en for­ven­tes at bli­ve kort.

Tv- sta­tio­ner for­modes at stå i kø for at hy­re den ul­tra­po­pu­læ­re vært, der, si­den han over­tog vært­ska­bet i ’ Top Gear’ i 2002, har for­må-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.